72610. lajstromszámú szabadalom • Mosógép

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72610. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Mosógép. HAMMER ARTÚR KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 14-ike. Elsőbbsége 1916 november hó 2-ika. Jelen találmány tárgya mosógép, mely stérilizálókészülék gyanánt is használ­ható és vákuumban való mosásra is al­kalmas. Ezen mosógép kórházak és ha­sonlók számára igen előnyös, mivel ál­tala a betegek fehérneműje, továbbá kötszerek és hasonlók szamára külön sterilizáló készülékek beszerzése fölösle­gessé válik. Ezen mellékcéloknak megfelelően a ta­lálmány szerinti mosógép légmentes bur­kolattal van ellátva és légszivattyúhoz van kapcsolva. Ezenkívül a mosógépen oly berendezések vannak alkalmazva, melyek föltekercselt kötszerek mosását is lehetővé teszik. A csatolt rajzokon a találmány tárgyá­• nak egy kiviteli alakja van föltüntetve. Az . 1. ábra a mosógépnek a 2. ábra 1—1 vonala szerinti hosszmetszete és a 2. ábra annak keresztmetszete. A rajzon föltüntetett mosógép általá­ban a szokásos dobmosógépek szerint van kiképezve, azonban az (a) dobot körülvevő (b) tok, mely a közönséges mosócélok számára bizonyos magasságig mosófolyadékkal van megtöltve és alsó részében a fűtés, illetve a gőzbevezetés céljára való (c) csőkígyót tartalmazza, légmentesen záró (d) fedővel van ellátva. Légmentes elzárás céljából a födő keret­alakú (d') szélével az (e) csatornában fekvő (f) tömítésre illeszkedik, mely cél­szerűen azbésztzsinórból áll és melyre a födő (g) csavarok segélyével szorítható. A tok a (j) cső útján légszivattyúval áll kapcsolatban. A szokásos (a) szitadob a (h) tenge­lyen van ágyazva, mely a (b) tok (i) tö­mítőszelencéin megy keresztül és a szo­kásos, a rajzon föl nem tüntetett, váltó­hajtás segélyével folytonos változtatással mindkét irániban hajtható. A kettős (k) ajtó segélyével elzárt dob homlokfalai belül (m, n) mélyedésekkel vannak el­látva, melyekbe (p) kötszertekercsek fölvételére való (o) rudak végeikkel be­helyezhetők. A rajzón föltüntetett kivi-* telnél a rudak, egyik végükön kiképezett1 hasítékokon átdugott (q) ékek segélyével rögzíttetnek. Ha közönséges fehérneműt akarunk mosni, akkor az (o) rudakat természetesen kivesszük. Ha a mosógépet csakis közönséges mo­sásra akarjuk használni, akkor az üze­met közönségeis légköri nyomásnál vé­gezzük, ami úgy történhetik, hogy a (d) födőt nem szorítjuk föl légmentesen

Next

/
Thumbnails
Contents