72608. lajstromszámú szabadalom • Vetőeljárás különösen kapásnövények számára és berendezés ezen eljárás foganatosítására

Vlegjelent 15)18. évi szeptember hó lO-en. MAGY. gin KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72608. szúm. X/a. OSZTÁLY. Vetőeljárás különösen kapásnövények számára és berendezés ezen eljárás foganatosítására. DR CZECZOWICZKA OSZKÁR GAZDÁSZ PRERAUBAN. A bejelentés napja 1917 március hó 13-ika. Elsőbbsége 1917 március hó 5-ike. Jelen találmány tárgya vetőeljárás kü­lönösen kapásnövények, mint répa és effélék számára, valamint berendezés ily termények vetésére. Kapásnövényeket eddig vagy sorbavetéssel vagy fészekbe vetéssel termesztettek. Sorbavetésnek azt a termelési módot nevezték, melynél a szemeket folytonos sorokban vetik, míg fészekbe vetésnél a szemeket egymástól azonos távolságokban lévő kis rakások­ban vetik. Mindkét eljárásnál lényeges hátrányok lépnek föl, különösen a sorba­vetésnél amiatt, mert a sorokat át kell kapálni és mert a vetéssorok között a talajt csak kézzel lehet föllazítani. A sorbavetés, után kikelt répasorok átkapá­lása tudvalevőleg az a folyamat, amely által a palánták elkülönítése, illetve azoknak többé-kevésbé egyenletes távol­ságokban való állása a répasorok haránt­irányban való átkapálása által éretik el. Az a törekvés, hogy a jövendő kapás­növényeket, pl., a jövendő répát kapa­ütéssel egymástól azonos távolságokban egymástól elkülönítsük, kénytelen magá­val hozni, hogy csak tiszta véletlenségből marad a legéletképesebb, illetve legjob­ban fejlett répa meg. Az átkapálásnak tehát az a hátránya van, hogy általa vá­logatás nélkül sokszor a legjobb palánták megsemmisíttetnek, míg gyengébb élet­képességü palánták megmaradnak. Ha a kézimunka helyett kapálógépeket alkal­mazunk a sorbavetett termény átkapá­lására, ami csak teljes állás mellett, tehát ritkán lehetséges, ezen hátrányok termé­szetesen fokozott mértékben lépnek föl. Ezen hátrányon kívül azonban még azon további hátrány lép föl, hogy a talaj lazí­tása, illetve az átkapálás a sorban és a gyom eltávolítása onnan kapálógépek segítségével szintén csak la sorbavetés teljes állása mellett, tehát ritkán, egyéb­ként csak a répasorok közti táblákban lehetséges, de a táblákra merőlegesen a palánták között nem vihető keresztül, minek folytán a talaj lazítása a két egy­másra merőleges irányban időben csakis egymástól meglehetősen messze fekvő időközökben és így nem is megegyező módon, egyenlő mélységbein és ugyan­azon alapossággal eszközölhető, ami a palánták fejlődésére természetesen nem marad befolyás nélkül. Ezen hátrányok a fészekbe vetésnél sem kerülhetők el, dacára annak, hogy itt a szemeket sorok-

Next

/
Thumbnails
Contents