72608. lajstromszámú szabadalom • Vetőeljárás különösen kapásnövények számára és berendezés ezen eljárás foganatosítására

— 2 -ban egymástól egyenlő távolságban lévő kis rakásokba vetik. Eddig nem sikerült a kis rakásokat egyenlő távolságú haránt­sorokban ültetni, hogy harántirányban is lehessen kapálógépeket ' alkalmazni. A fészekbe vetésnél még az a további hát­rány is válik érezhetővé, hogy téves állí­tás folytán a palánták állása gyakran túl­ritkás lesz és ezen téves beállítások okozták, hogy a fészekbe vetési nagy­részt abbahagyták; a sorbavetésnel a pa­lánták teljesebb állása van biztosítva, mint a fészekbe vetésnél. Jelen találmány értelmében a szokásos vetőeljárások ezen hátrányai a sorba­vetés előnyeinek megtartásával azáltal küszöböltetnek ki, hogy a sorban vetett vetéssorokban egymástól egyenlő távol­ságokban erősbített vetési pontokat alkal­mazunk. A soroknak erősbített vetési pontjai, amelyekben a palánták csopor­tosan állnak egymással szemben, meg­könnyítik, illetve lehetővé teszik, hogy a szétkülönítésnél a palántákat előnyösen válogathassuk, azzal az eredménnyel, hogy a palánták faiskolaszerüen hossz- és harántsorokban állanak egymással szem­ben az egész mezőn, mimcllett a fészekbe vetés által a sorbaveiésáel való kombi­náció folytán hibás helyek nem igen áll­hatnak elő. A találmány tehát a sorba­vetést a fészekbe vetéssel sajátos módon azon előnyös hatással kombinálja, hogy kapálógépekkel a palánták elkülönítése harántirányú gépkapálás útján a mező egész szélességében lehetővé válik. A je­len találmány tárgyát képező vetőeljá­rással lehetővé tett gépkapálás minőségi­leg fölülmúlja a kézzel való átkapálást és azzal szemben egyenletes, jó talaj meg­munkálást nyújt, mit géppel eddig a leg­több esetben csak a sorok közli táblák­ban lehetett végezni. A géppel való lía­rántkapálás később is tetszőlegesen gyak­ran megismételhető. A találmany tehát mindkét egymásra merőleges irányban lehetővé teszi úgy a sekély, mint a mély gépkapálást, ami által még a kézzel való ujrakapálás (második kapálás) munkás­hiány esetén a munka legnagyobb részé­ben pótolható. Az új vetési eljárás által lehetővé tett gépkapálás különös előnye még abban rejlik, hogy a gyomnak korai és amellett alapos irtása magukban a sorokban vihető keresztül, hogy továbbá azáltal, hogy az erősbített vetési pontok rakásaiból a legjobb palántákat lehet ki­válogatni és egyenletes fejlődést lehet biztosítani, a föld termése lényegesen fo­kozható, dacára annak, 'hogy munkaerő­ben lényeges megtakarítást érünk el. Azon vetőmagmennyiség egy része, melyet a találmány tárgyát képező vetési eljárásnál az erősbített vetéspontok föl­használnak, az élőzetes sorbavetésnél ta­karítható meg, úgy hogy a közönséges sorbavetéssel szemben való többszükség­let annál kevésbé játszik szerepet, arneny­nyiben á föld termése szükségképen fo­koztatik. A jelen találmány tárgyát képező ve­tési eljárás foganatosítására oly vetögép alkalmas mely a szemeket sorokban erősbített vetéspontokkal egyenlő távol­ságban és egy gépszélesség erősbített ve­téspontjait' a szomszédos gépszélesség erősbített vetéspontjaival harántsorokban a vetéssorokra merőlegesen ülteti. Ily gép megengedi az utólagos gépkapálást a két, egymásra merőleges sorban és esetleg a mező átlóirányú soraiban is, még pedig úgy a megművelés legkoraibb állapotá­ban, mint később is. Az eljárás foganatosításához való kézi eszköz egy foganatosítási példája a mel­lékelt rajzban van föltüntetve. Az eszköz kettős kapa két (1, 1) kapával; amilyen egyébként "gabona kapálásához vagy a répa elkülönítéséhez használatos. A ke­pák a vetéssorok egymástól való távol­ságában (2) tartón vannak alkalmazva, amelyen célszerűen elállíthatóan, illetve egymáshoz közelebbre vagy nagyobb tá­volságra beállíthatóan a kapásnövények sortávolságának megfelelően vannak ágyazva. A rajzban föltüntetett foganato­sítási példánál ezen beállításhoz (3) lyu­kak szolgálnak, melyek a (2) tartóban

Next

/
Thumbnails
Contents