72601. lajstromszámú szabadalom • Szerszám keményfémből készült testek, különösen sajtolt acálgránátok nagyolására egy részére kiterjedő hosszanti hasítékokkal ellátott tartóval, melynek megfelelő vájatába a lapos vágótest be van szorítva

Megjelent 1918. évi szepteml>er hó 10-én. J / /G/f MAGY. SZABADALMI SZABADALMILEIRAS 72601. szám. XVI/d! OSZTÁLY. Szerszám kemény fémből készült testek, különösen sajtolt acélgránátok nagyolá­sára, egy részére kiterjedő hosszanti hasítékkal ellátott tartóval, melynek meg­felelő vájatába a lapos vágótest be van szorítva. ZACHER JÓZSEF iMÉRNÖK M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 10-ike. Elsőbbsége 1916 julius hó 28-ika A találmány tárgya szerszám kemény fémből készült testek', különösen sajtolt acélgránátok nagyolására, mely maga-Ban véve ismert módon egy részére ki­terjedő hosszanti hasítékkal ellátott tar­tóból áll, melyben a lapos vágótest be­szorítással vari rögzítve. A találmány lényege abban áll, hogy a tartó egyik szára a másikhoz képest előre­nyúlik és ezáltal a kemény testek nagyo­lásánál föllépő, meglehetősen nagy mér­tékű nyomást fölveszi, továbbá, hogy úgy a vágótest pályája, mint a tartónak a beszorítást eszközlő része harámtirány­ban az előrenyúló szár félé, hosszirány­ban pedig hátrafelé lejtenek. A beszorító­rész ezen kiképzése folytán jó forgács­képződés van biztosítva és oly alakítást kapunk, mely a közönségesen nagyoló­késnek nevezett szerszámnál csak idő­rabló kikovácsolással és csiszolássial volt elérhető, késtartóknál pedig eddig egy­általában nem vétetett figyelembe. Különösen kemény munkadarabok számára az ismertetett szerszám oly foga­natosítási alakja alkalmas, melynél a tartó szárai a vágótest oldalfalain túl­emelkednek és a szárak fölületei erős íveléssel a mellső él felé lejtenek. Habár ezen kiképzésnél a fo/gács számára csak rövid vezetőpályák adódnak ki, a forgács kisiérletek tanúsága szerint vastagságára való tekintet nélkül könnyen vétetik le. A vágótestnek vagy késnek pályájáról való leemelkedése, illetve a nagvolásnál eddig föllépő rezgés célszerűen azáltal gátolható meg, hogy a tartó mindkét szára a vágótestet előrenyúló lécekkel átfogja; A mellékelt rajz 1—3., illetve 4—6. ábrái á találmány tárgyának fönt jellem­zett kiviteli alakjait mutatják. Az 1—3. ábrán föltüntetett szerszámnál az (a) tartónak a késeknél eddig szoká­sos alakja van. A tartó elöl a (b) fecske­farkalakú horonnyal és a tartó egész ma­gasságára kiterjedő, tehát a (b) hornyon is átmenő (d) hosszanti hasítékkal van ellátva, mely a tartó hátsó végén a hen­geres (dl) furattá bővül ki. A (b) ho­rony veszi föl a tulajdonképeni (e) vágó­testet vagy kést, mely trapezalakú ke­resztmetszettel és laposan van kiképezve és mellső végén a lecsiszolt vágófölüle-

Next

/
Thumbnails
Contents