72601. lajstromszámú szabadalom • Szerszám keményfémből készült testek, különösen sajtolt acálgránátok nagyolására egy részére kiterjedő hosszanti hasítékokkal ellátott tartóval, melynek megfelelő vájatába a lapos vágótest be van szorítva

lekkel vagy az (s) metszőszöggel van el­látva. A kés ezen alakításának megfele­lően a villaalakú (a) tartó egyik (al) szára a másik (a2) szárhoz képest előre­nyúlik, úgy hogy az (e) kés oly módon van ágyazva, hogy csak metszőfölületei szabadok és a nagyolásnál fellépő nyo­más teljesen felfogatik és pedig kiílönösen az előrenyúló tartószár által. A (b) ho­rony alatt, a tartó végéhez lehetőleg kö­zel, a tartón harántirányban a (g) szorí­tócsavar megy át, mely a vágótestet a szárak által .képezett horonyfalak közé erősen beszorítja. Az (e) kés pályája és a tulajdonképeni beszorítórész az előrenyúló (al) szár felé (3. ábra) és hátrafelé (1. ábra) lejt. Ez által a forgács leszedése simán megy végbe és a vágótest ugyanúgy dolgozik, mint az egy darabból kikovácsolt, illetve csiszolt kés. A szerszámnak különösen nehéz na­gyoló munkához alkalmas kiviteli alak­jánál, mely a 4—6. ábrán van föltüntetve, az (al) és (a2) szárak a vágótest hosszának legnagyobb részén túlemelkednek. A szá­rak fölületei tehát erős (k) íveléssel men­nek át a mellső élekbe. Habár a kés ezen befogási módja külö­nösen azért, mert a hátrafelé lejtő pálya folytán a szárak falai aránylag magasak­nak adódnak ki (4. ábra), kemény mun­kadarabok megmunkálásánál a legtöbb esetben kielégítő, mindamellett bizonyos esetekben még a kés leszorításának bizto­sításáról is gondoskodhatunk. Mint a 6. ábrából látható, ezen cél el­érésére az (al) és (a2) szárak belső falai az (r) lécekkel az (e) kés fölső lapja fölé nyúlnak és ezáltal a késnek nehéz na­gyoló munkánál és erőteljes forgácslesze­désnél egyébként föllépő rezgését meggá­tolják. • SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szerszám kefnény fémből készült tes­tek, különösen sajtolt acélgránátok nagyolására, egy részére kiterjedő hosszanti hasítékkal ellátott tartóval, melynek megfelelő vájatába a lapos vágótest be van szorítva, azáltal jel­lemezve, hogy a tartó egyik szára a másikhoz képest előrenyúlik és hogy úgy a vágótest pályája, mint a tartó­nak a beszorítást eszközlő része ha­rántirányban az előrenyúló szár felé, hosszirányban pedig hátrafelé lej­tenek. ' , 2. Az 1. igényben védett szerszám foga­nat osítási alakja különösen nehéz na­gyoló munka számára, jellemezve a vágótesten erősen túlemelkedő tartó­szárak által, melyek fölületei a mellső élekbe erős görbülettel mennek át. 3. Az 1., illetve 2. igényben védett szer­szám foganatosítási alakja, jellemezve a vágótestet oldalt átfogó tartószárak által. (1 rajzlap melléklettel.) t * PALLAS «é«VÉNVTÁR6A8ÁO NYOMDÁJA «U»AP«T6«

Next

/
Thumbnails
Contents