72582. lajstromszámú szabadalom • Fémből készült légpárnás automobilkerék

Megjelent 1918. évi augnsztns hó %9-én. MAGY^ szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 72582. szám. XX/a/2. OSZTÁLY. Fémből késstlt légpárnáé automobilkerék. bánó lászló okl. gépészmérnök és gálócsy árpád okl. kohómérnók budapesten. A 70764. u. snbfcdalotn pótuabadalma, melynek bejelentési napja 1916 áeombar hó 12-ike-A jelen találmány a törzsszaibadálom­ban védett fémből készült légpárnás automobilkerék javítására, illetve egy­szerüsbítésére vonatkozik és tárgyát fő­leg a dugattyúk tömítésére való szerke­zet módosítása, továbbá a )ieróknek a törzsszabadalomhoz tartozó rajz 5—8. ábráin föltüntetett foganatösítási példájá­nál a dugattyúkkal mereven összekötött sarukat t körülvevő futógyürű és a saruk közt, pl. fékezés alkalmával a csúszás megakadályozására való berendezés ké­pezi. A találmány tárgya a mellékelt rajzon lényegileg két foganatösítási példában van bemutatva a kerékkoszorun keresz­tülvezetett sugárirányú metszetben, kb. a dugattyú középállásában. Az 1. ábrán látható foganatosítás! pél­dánál, mely lényegileg a törzsszíabada­lom 8. ábráján látható foganatosítás! pél­dának felel meg, a levegővel megtölténdő (a) fémgyűrűvel (kcrékkoszoruval) egy darabban készített, sugárirányú (b) hen­gerekben ide-odájáró (c)' dugattyúk tö­mítéséré, (mely dugattyúk kiképzése né­mileg eltér a tőrzsszabadalóm említett ábráján föltüntetett dugattyúétól, ameay­nyifcen zárt üregű testet alkot),' az itt al­kalmas födővel leszorított (e) tömítő bőr- vagy , egyéb anyagból készített kar­mantyún kívül, egy (a tőrzsszabadalóm említett ábráján látható (i) bőrkarman­tyúnak me$eleiö (i) bőr- vagy egyéb f hajlékony anyagból való karmantyú vaii elrendezve, mely itt- úgy van alakítva* hogy „az (f) sarú? (k) nyúlványa azt kö­zéprészével szorosan benyomja a (c) du­gattyú fenekének központos (cl) mélye­désébe, míg laza szélével köröskörül egy belső, két félrészböl összetett és . belsőt oldalán hullámos fölületű (i2), valamint az .erre csavart, egy darabból álló (i3)i gyűrű'(csavaranya) segélyével a (b) hen^ gernek szintén hullámos külső fölületű végére van ráerősítve, úgy hogy az (e)> bŐrkarmantyú, illetve a (c) dugattyú es a (b) henger futó föl ülete közt az (a) ke­rékkoszorukból esetleg keresztülszivárgó nyomólevegő az (i) bőrkarmantyú által létesített gyűrüalakú üregben összegyűl és onnan el neon távozhatik. Ezen elren­dezés folytán a dugattyúnak, illetve sa­rujának a hengerhez képest a törzssza-

Next

/
Thumbnails
Contents