72581. lajstromszámú szabadalom • Berendezés beszélő- és mozgófényképvetítőgépek szinkron járásának biztosítására

Mefjelnt 1018. éri angiázfag hé 29-én. magy ma szabadalmi wb § hitatal ÉZABADALMI LEÍftAS v 72581. Sjsám. - ' - IX/ü; ÖBZTitliY. aBBaHMMMi^HHttBHSBBÓBHBSaS Berendezés besülő- «a mozg6MnyképTetKBHg>l e«mkyon fjréiémk MajAM*. GYÖRY AÍÍTAL PLÉBÁlfiOS SAJTÖSlíÁLON. A b^tknl^s íúfejá 1913 október kó 25-ike. -Eddigelé (Óbb oly berendezés ismere­tes, melynek célja némá mozgóképeik megszólaltatása. ismeretesek azoóában ezen berendezések hibái is, melyek kö­vetkeztében a iharig' vagy elmarad, vagy mejgelőzi a cselekvést, úgy hogy á. leg­c&S&lyébl) külörilfr&g is éíveáhféWÖelnné teszi az előadást. Ismeretéi továbbá az a keÉetóetíéii háftgzavalr is, amit a vetitő­tzakatolása 6koz, ami szintén az élő­, s élveíeíét zavarja. Jelen tafáírriány tárgya dfy berendezés, mely á íb'eszéíő- és mozgófénykép vetítő­gépek szinkron járását a föntemíítétt hi­báktól mentesen .biztosítja. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy példaképem kiviteli alakja van föítüntetve, még pedig ,áz * 1. ábrán a berendezés előlriézete, nész­bem metszve, a , 2. ábrán a mikrofon részben metszve, semátífeAs elrendezésben, a 3. áftrráíi a hangleínezrögzítő oldalné-MbÉi, a 4. ábrán a hangleniezrögziitö fölőlné-Ée&iiéti, az 5. Sfetfáfh % hanglemez egy részletes TitihéíiéliiMi ábfáfecÖVa, a 6. ábrán a hanglemezbeállító szerkezei felülnézetben, a ' 7. ábrán a tŐ'beáll ítószerkezet egy résa­írte iiíometrikusan, a "8. Mirán a tíSbeállítószerkezet fölülné­áé&en, a , 9. ábrán a hanglemez fölülniéaét­beft és a 10. ábrán a fflm fölülnéaeüften van áírrázolva. A (V) alapié mezra szerelt filmmozgató^ szerkezet (b) tengelye meg van hosszab­bítva és a MmiW>ó*2®atószeírkez)et melié szérelt JjesíaéHőgép (c) tengelyével ^6) és (7) kúpkerekek segélyével kapcsolatban áfll. A (c) tetfigélyre az (e') korong szilár­dad van fölélőéfote, amely korong a (p> hartglörtlez fölvételére szolgál. A (p) hanglemez (e') korongra való rögzítésére ,a (c) tengelyen, kívöl rtlég 4 (з) cSÉJpp&trtyá. szolgál, irtefyöek (t) ten­gelyére <(3. ábra) <q) fögasfcftr foígathi­tóacn yön tízerélve, melyet a hanglemez (и) Mvágásában (r) rúgó tart meg. A. ftangtobéz kicserélésénél, illetve beiga-ÉtSsfeál a (q) íogaskar av (p) hangiemae '(ú) kivágásaiul az («) köröhg csavarása áltól eftielhető ki. kz (x) Mkróíón tőjének beállítására

Next

/
Thumbnails
Contents