72574. lajstromszámú szabadalom • Szétszedhető híd

Megjelent 1»18. évi augusztus hó 29-én. MAGY. fg*. KIR. szabadalmi blf f rflvatal SZABADALMI LEÍRÁS 72574. szám. VIII/j. OSZTÁLY. Szétszedhető híd. UMLAUF ÁGOST MÉRNÖK BÉCS/M MAUERBEN. A bejelentés napja 1916 jalias hó 27-ike. Az átlónélküli ismert rácsostartóknál, melyeknél a tartók mind a négy végü­kön Lalakot mutatnak, a hiányzó átlók hatását, az öveknek és íüggélyes rudak­nak merev sarokkiképzése pótolja. Jelen találmány egy újfajta sarok­kiképzést. ad, mely Hadi hidaknál és ideiglenes hídszerkezeteknél előnyösen alkalmazható. Az előállítás olcsóságára való tekintet­ből ezen rendszer végleges szerkezetek­nél is alkalmazható, sőt közbensfl tá­maszú áthidalásokra is alkalmas. A találmány tárgya azonfölül szerelé­seknél a híd oldalirányú keresztmereví­tésére is fölhasználható. A találmánybeli merev sarokkiképzés megtartása mellett lehetséges végül csuk­lósan egymás mellé sorolt vagy egymás­sal összekötött egyszerű T-daraibok, vagy pedig többtagú, illetve összetett részek segélyével. egy keretes tartószerkezetet alkotni. I Jelen találmány további részletei az alábbiakban vannak ismertetve. A mellékelt rajz a találmány néhány példaképen! foganatosítási alakját: mu­tatja be. Az 1. és 2. ábrán oly sarokkiképzés lát­ható, melynél a vízszintes öv egyetlen kettős T-tartó, míg a függélyes rúd két kettős T-tartóból áll. A 3. és 4. ábrák ezen elrendezésnek az ellenkezőjét mutatják, keresztmetszetben és oldalnézetben, vagyis egy egyszerű függélyes rudat kettős vízszintes tartó­val. Az 5. ábra a híd keresztmetszete. A 6. ábra a híd összelrendezését vázla­tosan oldalnézetben tünteti föl. A 7. ábra ugyancsak egy összelrendezést. ábrázol vízszintes segédtartókkal, mirnel­lett egy közbenső támasz is föl van tün- • tetve. A 8. ábra ezen hídnak keresztmetszete vázlatos ábrázolás mellett. A 9. ábra egyszerű T-darabokböl össze­állított hidat mutat be. A 10.% 11. és 12. ábrák többtagú darabok­ból összeállított hídrfaík különböző foga­natosítási alakjait oldalnézetben tüntetik föl. A 13. ábra a 12. ábrán bemutatott hídnak keresztmetszete. Az átlónélküli rácsosszerkezetnél jelen találmány értelmében a sarokmerevítés az (1) öveknek és a függélyes (2) tartók-

Next

/
Thumbnails
Contents