72566. lajstromszámú szabadalom • Újítások vágógépeken

Megjelent 1918. éri angnsztns hő 37-én. MAGY. m szabadalmi fg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72566. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Újítások vágógépeken. dragps traján okl. gépészmérnök és fleisghmann gyula mérnök budapesten. A 71372. 82. B zab ad alom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1917 december hó lí-ike. A találmány tárgya a törzsszabada­dalolhban védett, különösen káposzta, de egyéb főzelékek és más aiiyagoik vágá­sára is alkalmas gép toyábbi tökéletes­bítésére vonatkozik. A találmány értel­mében miagának a gépnek elrendelésé­ben és kiképzésében, a sószóró elhelye­zésében és a gép egyes részeinek kikép­zésében számottevő újítások jutniak kife­jezésre. A törzsszabadalomiban védett gépnél, valamint az összes eddig ismert vág<> gépeknél is a vágótárcsa hajtására szol­gáló hajtómű a vágótárcsát, valamint az annak fölvételére szolgáló munkaasztalt áthidaló bakállványon több különálló csapágyban van elrendezve. Ezien elren­dezéseknél a hajtókerekek vagy egyálta­lában nem, vagy csak részbeni vannak burkolva. Az ismert elrendezés hátránya, elte­kintve bonyolult kiképzésétől, abban rej­lik, hogy az adagoló asztal nyílásai rész­ben el vannak födve, úgy hogy a tárcsá­hoz a táplálás keresztülvitele céljából nem minden oldalról leBet könnyen hozzáférni. Ezen hátrányok a hajtószerkezet javí­tott elrendezésével kiküszöbölhetők. Ez: az új elrendezés a találmány értelmében 2>bban áll, hogy a hajtókerekek védő­tokja egyúttal a hajtótengelyek, különö­sen a főhajtótengely ágyazására alkalma^ san van kiképezve, mimelleít ez a tok a vágótárcsához, valamint a láplálóasztal­hoz koncentrikusan, van elrendezve, ami által a vágótárcsa táplálás céljából min­den oldalról szabadon és könnyen hozzá­férhető. Azáltal, hogy a hajtószerkezet' összes részei szerkezetileg^ egységes részbe min­den külön hozzácsavarolt csapágy mel- ' lőzésével vannak beépítve, valamint az­által, hogy nemcsak a hajtásra szolgáló fogaskerekek, hanem a hajtómű összes részei tokiba vannak zárva, a gép leg­egyszerűbb szerkezeté mellett az egész gépkilképzés nagy pontosságát érhetjük el, amiből a gép rendkívül könnyű já­rása és az isimert gépekhez képest jelen­tékenyen fokozott gazdaságossága adó­dik. A találmány értelmében eszközölt ezen újítást a mellékelt rajz 1. ábrája kézihajtású vágógépen mutatja; eztem az ábrán a sószóró nincs feltüntetve.

Next

/
Thumbnails
Contents