72548. lajstromszámú szabadalom • Szerieszmótorok kapcsolása áramvisszanyeréssel összekötött rövid zárlati fékezés számára

Megjelent itfl8. évi augusztus hó aí-én, MAGY. ^ K1R. SZABADALMI jjB g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72548. szám. VII/g. OSZTÁLY­­. Szerieszmótorok kapcsolása áramvisszanyeréssel összekötött rövidzárlati fékezés számára. allgemeine elektricitáts-gesellschaft cég berlinben. A bejelentés napja 191? április hó B3-ik». Elsőbbtége 1016 április hó 7-ike. Ismeretesek egyenáramú szerieszmóto­rok számára való olyan kapcsolások, melyek a válasiztott rövidzárlati fékező­áramkörön kívül, melynek alkalmazása pl. vasúti célokra való kapcsolásoknál általánosan szokásos, még egy, a hálóza­ton átmenő áramkört is tartalmaznak; ilyenek pl.' darumótoirok sülyesztőfék­kaposolásai, melyeknél a fegyverzet és a mezőelágazás a hálózattal párhuzamosan­van kapcsolva. Emellett a sebességtől és a mező erősséglétől függ az, hogy mótor­vagy dinamóüziemmel van-e dolgunk. Az ismertetett kapcsolásnál a sülyesztő moz­gást motorüzemben kezdjük meg és csak a hajtást áthúzó teher létesíthet nagy se­bességnél a hálózatba menő visszáramoi A közönséges rövidzárlati fékkapcsolás­nak egyedül alkalmazva az a hátránya, hogy a fékezésnél, vagyis akkor, amikor egyidejűleg a sebesség nagy és a mező­áramok erősök, a- fegyverzeti feszültség nagy értékeket ér el, melyek esetleg a mótort is veszélyeztetik,' továbbá, hogy ezen kapcsolásnál áramvisszanyerés nem érhető el. Az elsőnek említett hátrány enyhíthető, ha a fékezés megkezdése után a mezőtekercseléshez ellenállást kapcso­lunk párhuzamosan. Ezen rendszabály­nak a fékezés vége felé való alkalmazása azonban célszerűtlen. A sűlyesztőfékkap­csolás az üzembiztonságra és gazdaságos­ságra való tekintettel nem alkalmazható minden további nélkül elektromos vasu­takhoz. A találmány • értelmében a közönséges rövidzárlati áramkört olyan kapcsoló­berendezéssel látjuk el, mely a mótor­fegyverzetet vagy mótorfegyverzietekéí valamely meghatározott feszültség eléré­sénél magában véve ismert módon a hálózatra kapcsolja. Ezáltal áraímvissza­nyerést teszünk lehetővé és egyúttal a fegyverzeti feszültség túlságos növel&ed­tét meggátoljuk, úgy hogy egészen zérus sebességig biztos és a hálózati feszültség fönnforgásától független fékezés válik le­hetővé. A mellékelt rajz 1. ábráján a szokásos menetkapcsolás van föltüntetve, míg a • 2. és 3. ábrán az új elrendezés kiviteli példái láthatók, még pedig két mótor számára, melyek fegyverzetei és mezői a fékezésnél ismert módon keresztezetten vannak kapcsolva.

Next

/
Thumbnails
Contents