72518. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szövetek mosására és állandósítására

Megjelent 1S»18. évi augusztus hó 17«én. MAGY. gAv KIK SZABADALMI WSB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72518'. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés szövetek, mosására és állandósítására. JDB SCHREINER LAJOS MÉRNÖK DARMSTADTBAN ÉS GRUNERT CURT MÉRNÖK ZITTAUBAN. A bejelentés napja 1917 jann&r hó 10-ike Elsőbbsége 1916 január hó 11-ike. Ismeretes azon eljárás, mellyel a mer­cerizálás céljából erős lúgokkal átitatott szövetek állandósíttatnak, midőn is az egyenként kifeszített szövetek egy nyújtó és mángorló berendezésen való áthala­dásuk közben gőz hatásának tétetnek ki. Ennél azonban a meleg, erősen alkalikus szövetek mohón szívják magukba a le­vegő oxigénjét, ami az. exycelluloze kép­ződés miatt káros. Megkísérelték, hogy töménylugok szétf öcsken dezésével s a gőzölő és mángorló berendezésinek szek­rényalakú térbe való beépítésével tartsák a levegő oxigénjét távol, de ezek az esz­közök elégteleneknek bizonyultak. Nem­csak azért, mert a szekrényben tiszta gőzatmoszférát nem lehetett előállítani, hanem azért is, mert a meleg alkalikus és védő vízrétegétől többé-kevésbé meg­fosztott árú a szekrényből való kilépésié­kor ismét azonnal érintkezésibe jut a le­vegővel. Jelen találmány a szövetet egy tiszta gőztérben elrendezett feszítőkészüléken állandósítja s azonfölül a lúgoktól telje­sen megszabadítja, anélkül, hogy mele­gen érintkezésbe juthatna a levegő oxi­génjével. Megjegyzendő, hogy ex ős (körülbelül 28 fok Baumé) lúgokkal átitatott szöve­tek ismételten átvezethelök hiueg vizén anélkül, hogy a lúg mcrcerizáló hatása megszűnne, ha azonban az ilyen Hidegen kiöblített és jól kifacsart szövet gőztérbe vezettetik, azonnal elveszti összehúzódó képességét, tésztaszerünek nevezhető állapotba jut és minden különös erőki­fejtés nélkül kinyújtható- ágy hossz-, mint keresztirányban. Azon hőmérséklet­nél, melyet a szövet a gőztérben elér, a celluloze nátrium vegyülete azonnal bom­lik és néhány másodperc szükiseges, míg a regenerált celluloze ism'ét merev lesz. Ez az időköz használható f<; l a szövet végleges kinyújtására. Ismeretes továbbá a lúgnak visszanye­rés céljából gőzzel való kimosíi^a. Ez azon megfigyelésen alapszik, hogy a gőz a gőztérbe hidegen és nedvesen beveze­tett szövetre lecsapódik és ^zt átjárja. A hatás annál tökéletesebb, mennél hide­gebb a szövet és mennél jobban meg van szabadítva a reátapadó folyadéktól, mi­dőn a göztérbe lép. A szövet eddig a fiu­dőben való lehűtés után nem facsartatott ki és a fürdő, minthogy gőztérben volt

Next

/
Thumbnails
Contents