72514. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés egyetlen kristályból álló rudak, drótok, szalagok stb. előállítására

Megjelent 1V18. évi augusztus hó 17-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jp g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72514. szám. VH/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés egyetlen kristályból álló rudak, drótok, szalagok stb. előállítására. JULIUS PINTSCH AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A 70100. 82. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 jalias hó 21-ike. A jelen találmány a törzsszabadalom­ban védett eljárás foganatosításához kap­csolódó tökéletesbítésekre és különleges berendezésékre vonatkozik. Az eljárás, melynek eredménye: egyetlenegy, az egész használati hosszra kiterjedő és az egész keresztmetszetet kitöltő kristályból állói rúd-, drótt- vagy szálképződmény aibból áll, hogy Valamely kristályképzésre alkalmas testet egy evakuált, vagy redu­káló, vagy indifferens gázokkal telt téren belül, egy fütőforrás mentén tovaveze­tünk és eközben oly erősen fölmelegí­tünk, hogy ezen a helyen egy ott lévő, vagy ott keletkezett kristálynak, vagy kristálycsirának továbbnövekedése kö­vetkezik be, mimellett az a sebesség, mellyel a testet a fütőforrás mentén to­vavezetjük, egyenlő, vagy kisebb, mint a kristályképződés tovaterjedési sebessége. Az ezien eljárás foganatosítására alkal­mas berendezéseknek egy foganatosítási példájaként a törzsszabadalomban egy egyszerű készülék van ismertetve, mely két olyan fémlemezből áll, melyek a drót keresztülvezetésére finom átereszfő furatokkal és •higanytömitésekkel van­nak ellátva é® egy olyan tartályfödél- és fenékelzáró lemezeit képezik, melynek belső terében indifferens atmoszféra "van létesítve és melyben pl. egy wolframdrót elektromos úton fűtött néhány tekervé­nyéből álló fütőforrás foglal helyet. Elektromos ár'am bevezetésiével! még a kristályképzésnek alávetett test maga is áramimal hevíthető föl. A kristály formálására vonatkozó em­lített eljárás gyakorlati foganatosításakor már most kitűnt, hogy a hőfoknövelés módja, a kritikus hőfok bekövetkezéséig, lényeges szerepet játszhatók és hogy az átalakítandó alakzat fölhevítésének egész folyamata alatt, a hőfolkesés célszerű megválasztása és szabályozása kívánatos. Az alább ismertetett újítások szerint első­sorban a hőfok ilyen szabályozására és befolyásolására helyezünk súlyt, ameny­nyiben olyan berendezéseket haszná­lunk, melyekkel úgy progresszív elölme­legedóst érünk el a legmelegebb fölheví­tési hely előtt, mint, a lehűlés szabályoz­hatóságát ama hely után. Azonkívül gondoskodás történik itt a drót beveze­tési helyén a higanyltontalktuisok. jhata­sosságának föntartásáról is. A találmány szerinti eljárás egy foga-

Next

/
Thumbnails
Contents