72505. lajstromszámú szabadalom • Forgó malátadob

Megjelent 1918. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72505. szám. iv/a. OSZTÁLY Forgó malátadob. GAEBEL OTTÓ IGAZGATÓ BOROSZLÓBAN. A bej el öntés napja 1917 julius hó 31-ike. A jelen találmány oly forgó maláta­dobra vonatkozik, amely központi csővel és az anyagot a dob forgása közben oldal­irányban ide-oda mozgató berendezéssel van ellátva. A találmány lényege abban áll, hogy az anyag két koncentrikus, ellen­kező méretű és körülbelül egyenlő emel­kedésű csiga egyidejű és folytonos beha­tásának van alávetve, amely csigák közül az egyik a központi csövön, a másik pe­dig a dobköpenyen ül. Már ismeretesek oly központi csővel bíró malátadobok, amelyeknél a cső ke­rületén rézsútos helyzetű. kiugrások van­nak elosztva, amelyek a dob forgása köz­ben a központi cső közelében lévő anya­got tengelyirányban továbbítják és a dob együk végén ösiszegyült anyagot' sugár­irányban kifelé szorítják., míg a dob má­sik végén az anyag befelé szivatik. Azon­ban az anyagnak ezen Összegyűlése kö­vetkeztében, ami az anyagnak a dob má­sik helyén való kevesbedéséj vonja maga után, a maiátázandó anyag , egyenletes szellőztetése és szárítása nem érhető el, sőt inkább az anyag folytonosan oldalt kénytelen mozogni és amellett a dobban állandóan egyenletesen elosztva is kell maradnia. ' Azonkívül száraz anyagokhoz, főként festékekhez való keverőgépek is ismere­tesek, amelyeknél az összekeverendő anyagokat az egyik irányban csavarfölü­leteik, a másik irányban pedig az utób­biakhoz koncentrikusan elrendezett lapá­tok továbbítják, amelyek terelő lemeze­ken ülnek. Ezen berendezés folytán az anyag folytonos, állandó körfolyamot vé­géz a ke verődött két homlokfala között. Azonban keverőgépeknél a főcél abban áll, hogy különböző anyagok lehetőleg gyorsan minél egyenletesebb tömeggé le­gyenek összekeverhetőik, míg ellenben malátadohnál, amelyben a malátává át­alakítandó gabona áztatása, szellőztetése, szárítása és aszalása megy végbe, az anya­got csak abból a mellékcélból mozgatják, hogy annak minden része egyenlő fölté­teleiknek legyen alávetve, mimellett azon­bam, hogy a csirák meg ne sérüljenek, az anyag kímélésére is gondot kell for­dítani. A keverőgéppel ellentétiben tehát a malátadóbnak rendkívül csekély sebes­séggel kell forognia ési igy a keverőgép bélső berendezése nem vihető át minden további nélkül a' malátadobra. Az emlí­tett keverőgépinéi az anyag tartós, kény­szermenétű tovamozgatása a osavarfölü-

Next

/
Thumbnails
Contents