72505. lajstromszámú szabadalom • Forgó malátadob

letek következtében főként csak á dob­köpeny mentén megy végbe, míg a terelő­lemezeken alkalmazott lapátok, különö­sen a gép gyors járásánál a mélyebb ;:h belül fekvő anyag ellenirányú vándorlá­sát csak lassan, tökéletlenül és amellett nem folytonos módon hozzák létre. Az ismeretes berendezésekkel szemben a jelen malátadobnak az az előnye van, hogy- az anyag a dob minden helyén tar tósan egyenletes, lassú mozgást végez. Az (1) dob, amely (2) fogkoszoruja (révén hajtatik, az egyúttal a levegő bé­lés kibocsátására szolgáló (3) és (4) ágyakban forog ós a belső (5) rostakö­peny belső fölületén pl. jobbmenetü (0) csigával, az ugyancsak > rosta gyanánt ki­képezett (7) központi csc' külső fölületén pedig ellenkező hatású, pl. . balmenelft i(8) csigával van ellátva. Hogy az anyag összetorlódása a dob két homlok végén lehetőleg elkerülendő legyen, a két csiga emelkedése lehetőleg egyenlő, úgy hogy az anyag, egymással ellenkező irányok­ban, körülbelül egyenlő sebességgel to­vábbittatik. ' A dob, mint említve volt, az anyag beáztatlására, szellőztetésére és szárítá­sára, illetve aszalására is használható. SZABADALMI IGÉNY. Forgó malátadob központi csővel és áz anyagot a dob forgása közben oldal­iránybari ide-oda mozgató berendezés­sel, jellemezve azáltal, hogy az anyag két koncentrikus, ellenkező menetű és körülbeiül egyenlő emelkedésű (6, 8) csiga egyidejű és folytonos behatá­sának van elávetve, amely csigák kö­zül az egyik a (7) központi csövön, a másik pedig az (5) dobköpenyen ül. (1 rajslap melléklettol. i i i t PAU.M ntuvéNvTáMMÁa momAM nram

Next

/
Thumbnails
Contents