72504. lajstromszámú szabadalom • Kézzel táplálandó üvegfúvógép

Megjelent 1818. évi augusztus hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72o04. szám. XVII/e. OSZTÁLY. Kézzel táplálandó tivegfúvógép. GEIGER KÁROLY MÉRNÖK ACHERNBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 máreius hó 27-ike. A mechanikai palackgyártásra legin­kább hasznait gépek kétségtelenül azok, melyek az eredetileg Ashley által meg­adott elv szerint egy elő-, egy fej- és egy kész formából állanak és melyeknél vagy az elő- és fejforma együtt, vagy jiedig csak a fejforma, vízszintes tengely kőiül forgatható. Általában minden ilyen gép eredetileg egy munkaegységből, azaz egy formacso­portból (elő-, fej- és kész formából) ál­lott. Ilyen munkaegységekből többet együttesen, kettős és hármas csoportokká egyesítve, helyezlek el az üvegkemencén, mikor is azután mindegyik csoporthoz egy üvegtöltő munkásra és azonkívül minden egyes géphez egy külön gépké­zelő munkásra volt szükség. Ennek a gé­pet kiszolgáló munkásnak tevékenysége főleg áz üvegnek az el öf ormába való be­vágásából, a félkész palacknak az elő­fonna nyitásával való fölszabadításából, körüllengetéséből, at kész forma nyitásá­ból és a palack fölfúvására szolgáló sűrí­tett levegő szabályozásából állott, lía az izzó félkész palackot a kész formával kö­rülzárta és a sűrített levegőt megindította, a munkásnak egyelőre nem volt mit ten­nie. A palackoknak a kész formában való magdermedése, amíg azt ebből kivenni és a fej- és előformát ismét az új munka­helyzetbe hozni lehetett, mindig tetemes időt igényelt, majdnem felét annak az időnek, mely egyáltalában a palack teljes elkészítéséhez szükséges volt. Ezért különböző módokat javasoltak már, hogy a gépet kiszolgáló munkás munkaerejét jobban lehessen kihasználni vagy — ha lehet — legalább egy mun­kást teljesen meg lehessen takarítani és ezért pl. több munkaegységet rendeztek el forgathatóan egy közös függélyes ten­gely körül, úgy hogy a kiszolgáló munkás mindig két munkaegységet tölthetett meg egymásután és vehette azokat kezelése alá. Vagy pedig: egyes formarészeket megtöbbszöröztek, amennyiben, mint fő­leg Bo'Uchernél, Severinnél és Leistner­nél, csak egy kész forma megtartásával, az elő- ós a fejformát, vagy csak az utób­bit, megkétszerezték. Mindkét módnak meg vannak a maga Hátrányai. Ha a munkaegységek egy füg­gélyes tengely körül foroghatnak, akkor az az előfonna, mely éppen töltendő, ter­mészetszerűen a kiszolgáló munkással éppen szemköztfekvő, tehát a tőle távol­eső oldalon fekszik és igy az üveg helyes

Next

/
Thumbnails
Contents