72504. lajstromszámú szabadalom • Kézzel táplálandó üvegfúvógép

bevágása nehézségeket okoz. A fejforma megkétszerezésénél osaik egy kész- és elő­fonna megtartásával, a kész forma min-r denesetre elég. meleg marad, de az elö­forma és gyakran a fejforma is, főleg ne­héz palackoknál, nem rendelkezik kellő idővel a lehűlésre, úgy hogy a folyékony üvegnek a fórma túlforró falaira való tapadásiát elkerülendő, komplikált és nem mindig megbízhatóan dolgozó hűtő szer­kezetekre volt szükség. A jelen találmány már most azt cé­lozza, hogy ezeket a hátrányokat elke* rüljük és a fokozott munkakihasználás előnyét megtartsuk azáltal, hogy két, is­mert fajtájú olyan gépet kapcsolunk kü­lönleges módon egymással, melynél az excentrikusan egy vízszintes tengelyen elrendezett fej forma a tengely középvo­nala körül ide-oda lengethető és ezzel a fölfordított elöformában képződött fél­kész palaokot az egyenesen álló és hely­hez kötött kész formába viszi át, amidőn ez az előforma, a kész formára helyezke­dik. A két gép már most úgy van egymás­mellé állítva, hogy kész formájuk azon oldalon fekszik, amelyen a kiszolgáló munkás áll és a két gép tengelye egymás­sal ellentétes irányú forgásra van egy­mással kapcsolva. Mialatt tehát az egyik tengely fejformája és bizonyos esetekben elöformája is előre, a kész forma fölé leiigettetik, a másik tengely időközben fölnyitott fejformája a töltőhelyzetbe for­gattatok vissza. Olyan üvegfúvógépek már ismeretesek, melyeknél váltakozva két egyetlen víz­szintes tengely körül lengő fej- és előfor­mával dolgoznak, melyek több kész for­mával úgy működnek együtt, hogy a kc'­szen fúvott palack a formában maradhat, mialatt új kész formát készítenek elő a készre fúvás alatt már előkészített félkész palack fölvételére. Itt azonban egymás­után valamennyi kész forma egy és ugyanazon . munkahelyzetben jut hatásra és igy egy forgó tartón kell azokat elren­dezni, amiből, a jelen találmánynak meg­felelő helytálló elrendezéshez viszonyítva/ bizonyos jól ismert hátrányok szár­maznak. A találmány tárgya a mellékelt rajzon olyan gépen alkalmazva van bemutatva, melynél az előfonnák is elforograak a fej­formákkal; azonban a találmányt ugyan­olyan előnnyel lehet használni aikkor is, ha az előforma, ismert módon, az állvá­nyon helyén marad és csak a fejforma forog el a félkész palackkal. A rajzon: az 1. ábra a gép fölülnézete, a 2. ábra az 1. ábra a—b lörtvonala men­tén vezetett függélyes metszete és a 3. ábra az előforma függélyes metszete. A gép szerkezete a következő: Az (A) talplemezen a három (Bl), (B2), (B3) ágyazó bak van megerősítve. A (Bl) és (B2)" bakok közt a (Dl), a (B2) és (B3) bakok közt pedig a (D2) vízszintes tengely van forgathatóan ágyazva. Belső végén a két (D) tengely (El), illetve (E2) kúpfogaskereket hord, melyekbe az (F) kúpkerék kapaszkodik. Utóbbin a (G) kéziforgattyú van megerősítve. Ez a kézi­forgattyú, helyzete szerint, a (gl)> v a gy (g2) ütközőn nyugszik. Mindkét (D) tengely középen görbítve van és a (Cl), illetve (C2) fejformatartó állványt hordja, egymáshoz .képest 180° alatt elforgatott helyzetben. A (C) fej­formatartó állványokon a (KI), illetve (K2) fejforma van megerősítve, míg az (1) csuklócsapokon (3. ábra) a kétiészü (H) előfonnák részei vannak forgatha­tóan ágyazva. A (Hl) előforma az 1. áb­rán nyitott, a (H2) előforma pedig zárt helyzetében van föltüntetve. A (Jl), (J2) kész formák az (il), (i2) csapok körül nyithatók és zárhatók és úgy vannak elrendezve, hogy fölülről a (D) tengelyeiknek a (C) fejforcratartók excentrikus elhelyezése folytán keletkező kioblösödésébe beak£íszthatók. Egy (5) csőben (2. és 3. ábrák) a (6) fejtövis hosszirányában eltölhatóan van elrendezve. Ez a tövis lent a (8) lemezbe torkol és rendszerint a (7) rúgó azt a 3. ábrán látható visszahúzott helyzetében

Next

/
Thumbnails
Contents