72502. lajstromszámú szabadalom • Kőhajítógép

. Megjelent Itfl8. évi augusztus hó 17-én. MAGY. ^r KIR SZABADALMI fg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72502. szám. • XVH/f. OSZTÁLY. Kőhasító gép. VIDA BÉLA HIVATALNOK SÁTORALJAÚJHELYI LAKOS, MINT GEDEON IZSÓ MÉRNÖK-VÁLLALKOZÓ BUDAPESTI LAKOS TÖR­VÉNYES ÖRÖKÖSEI: ÖZV. GEDEON IZSÓ (IZSÁK)NÉ SZÜL KONT ILONA, GEDEON ILDIKÓ TERÉZ ÉS GEDEON STEFÁNIA BUDA­PESTI LAKOSOK JOGUTÓDJA. A bejelentés napija 1914 május hó 16-ika. Az eddig ismeretes frikciós hajtású kő­hasítógépeknek az a hátrányuk van, hogy üres járatukban nagyon sok munkát fo­»gyasztaniak. Az ütőkost ugyanis fölemelt állásában a frikciós hengereknek olyan összeszoritásával lehet csak megtartani, mint amilyennel maga a fölemelési törté­nik. Minthogy az ütőkos nyomban leesik, mihelyt a frikcióhatás megszűnik, vilá­gos, hogy a magasra emelt ütőkósnak nyugalmi helyzetében való megtartása jelentékeny munkát fog fogyasztani. To­vábbi hátrányuk, hogy nehéz gépállvány­zatot igényelnek és az ütőkos, valamint a hasítóél közötti távolságot nem lehet rajtuk megváltoztatni. Jelen találmánynak az a célja, hogy ezen hátrányokat kiküszöbölje. A jelen találmánnyal járó egyéb fő előnyöket pedig a leírás illető helyei részletezik. Az idetartozó vázlatos rajzok jelen ta­lálmány tárgyának kiviteli példáit tünte­tik föl. 1. ábra oidalnézet, részleges met­szetben. 2. ábra egy részlet alaprajza az 1. ábra A—A vonala szerint. 3. ábra egy kettős gép nézete. Az 1. ábrából látható gép főrészéi az: (1) hasítókést, valamint (2) oszlopot be­ágyazó (3) üllőtőke, továbbá a (4) ütő­kost vezető (5) üreges vezeték. Az (5} vezeték fölső részére vau ráerősítve a (6) állványzat, amelybe a gép hajtóműve van ágyazva. Az (5) vezetéket a (7) kar köti össze a (2) oszloppal. A (7) kar a (8), illetve (9) csavarok segélyével Közre­fogja úgy az (5) vezetéket, mini pedig a (2) oszlopot. Ha a (9) csavarokat meg­lazítjuk, akkor a (7) kart és evvel együít az (5) vezetéket az ütökossal és hajtóművel együtt mindegestül föl­jebb vagy lejjebb csúsztathatjuk a (2) oszlopon. Ilyenformán az (1) kés, valamint (4) kos közötti leg­kisebb távolságot közvetlenül megváltoz­tathatjuk és tehát a gépet a szerint állit­hatjuk be, amint vékonyabb vagy vasta­gabb köveket akarunk hasítani. v Az ütőkos hajtását a (10) tengelyre

Next

/
Thumbnails
Contents