72488. lajstromszámú szabadalom • Műkar

Megjelent 1920. évi május hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72488. szám. VII/e. OSZTÁLY. Műkar. PALENCSÁR ANDOR MŰVEZETŐ BÉCSBEN. A 70969. az. törxaszabadalom pótsza'-adalma, melynek bejelentési napja 1916 október hó 26-ika. A 70%9. számú szabadalomban ismer­tetett műkarnak gyakorlati alkalmazásá­nál szükségessé vált azt különböző te­kintetben tovább kiképezni és különleges céloknak megfelelően szerkeszteni. A műkar ezen további kiképzése ké­pezi a jelen találmány tárgyat., mely a példaképeni kiviteli alakját föltüntető rajzok kapcsán a következőkben részlete­sen van megmagyarázva. A rajzokon az 1. ábra a műkar hosszmetszete, részben nézete. A 2. ábra a műkarnak a kéz elforgatását létesítő mechanizmusát tartalmazó részé­nek nagyobb léptékben rajzolt hosszmet­szete, mely egyúttal az alkarburkolatról levehető karburkolat kapcsolókészülékét és a kairburkolat, lábállítókészülékét tün­teti föl, melynek rögzítőkereke a 3. ábrán fölülnézetben van föltüntetve, mely ábra a 2. ábra a—b vonala szerinti keresztmetszetét mutatja. A 4. ábra a felkarhüvely azon berende­zését mutatja nagyobb léptékben, mely­lyel a híizóelemek önműködően ható rögzítő szorítóit ki lehet kapcsolni. Az 5. ábra a 4. ábrán feltüntetett húzó­elein fölülnézete. A 6. ábra a rögzítőszorító egy kiviteli alakjának nézete. A 7. ábra az ujjhajlítóhuzalba a kézhhü­vely és az alkarhüvely között beiktatott kapcsolást nyitott állapotban hosszmet­szetben mutatja. A 8. ábra. a műkéz hüvelykujját hossz­metszetben és a 9. ábra keresztmetszetben mutatja. A 10. ábra az uij egy kiviteli alakjának hosszmetszete, melynél a nyújtó huzal az ujjbüvelyek hajlításánál ezek között kívül keletkező hézagot elfödő golyó­siivegek fölött van vezetve. A 11. ábra az ujj egy kiviteli alakjának hosszmetszete, melynél a nyújtóhuzalt torziórugók helyettesítik, melyek az ujj hüvelyek forgástengelyei körül vannak csavarva. A 12. ábra az ujj egy kiviteli alakjának hosszmetszete, melynél a mozgékony ujjhüvelyek egymás között csuklótagok által továbbítókkal vannak összekap­csolva és a hajlító huzal a legalsó moz­gatható ujjhüvelvre hat, míg az ujj ki­nyújtására egy húzó rúgó szolgál. A 13. ábra könyökemeltyűknek az ujj hajlítására való fölhasználását mutatja hosszmetszetben. A 14. és 15. ábra az ujjhajlítószerkezet­nek két, további kiviteli alakját hosisz metszetben mutatja. A

Next

/
Thumbnails
Contents