72488. lajstromszámú szabadalom • Műkar

16. ábra egy körömízhüvelv oldalné­zete, melynél a tapintórész rugalmas vagy engedékeny anyagból van képezve, míg a 17. ábra oly körömízhiivelyt mutat, mely a tapintórészen a fogást meg­könnyítő vájattal van ellátva. A 18. és 19. ábrák az ujj huzaloknak a műkar főhuzalával való összeköttetésé­nek kiviteli falakjait vázlatosan tünte­tik föl. A 20. ábra részben metszett nézetben egy az alkarhüvelyre a kéz helyett oldha­tóan erősíthető szerszámbetétet mutat. A 21. ábra a szerszámbetét egy kiviteli alakjának hosszmetszete, melynek egy kicserélhető végtagja a 22. ábrában elől- és oldalnézetben van föltüntetve. A 23. egész 27. ábrák a szerszámbetét további kiviteli alakjait hosszmetszetben illetve oldalnézetben mutatják. A 28. és 29. ábrák elől-, illetve hátulné­zetben egy műkar két húzóelemének el­rendezését. mutatják oly esetben, amikor ezek egyrészt a váll emelése által és más­részt a lapockák behúzása által működ­tetnek. A 30. és 31. ábrák elől-, illetve hátulné­zetben a húzóelemek elrendezését mutat­ják oly esetben, ha a viselő mindkét kar­ját műkar helyettesíti, mimellett föl van tételezve, hogy az egyik műkar teljesen amputált kar helyébe lép. A 32. és 33. ábrák elől-, illetve hátulné­zetben a műkar számára való húzóele­mek egy másik elrendezését mutatják. A 34. és 35. ábrák nézetben illetve met­szetben a fölkarhüvely vállcsuklóját mu­tatják a teljesen amputált kar pótlásán való műkarnál. A 36. ábra a 34. és 35. ábrákban föltünte­tett csuklószerkezethez tartozó rögzítő -szerkezetet hossz-, illetve keresztmet­szetben mutatja. A 37. ábra a műkar további kiviteli alak­ját mutatja a fölkar számára függélyes hosszmetszetben. A 38. ábra ugyanezen műkar vízszin Hosszmetszete. A 39. és 40. ábrák a 37. és 38. ábrák sze­rinti zárókészülékek részleteit nagyobb léptékben mutatják. A 41. és 42. ábrák oldal- ós homloknézet ben egy húzóelembe közvetlenül bekap csolható zárókészüléket mutatnak. A 43. és 44. ábrák hátul-, illetve elölné­zetben a vállon elrendezett berendezést mutatnak, a műkar húzóelemeinek mű­ködtetésére. A fölkarcsonk számára való és az 1. egész 7. ábrákon föltüntetett műkarnál a fölső részében kosár gyanánt kiképezett (1) fölkarhüvely a könnyű fémből ké­szült, kivágásokkal ellátott (28') áll-leme­zen minden irányban mozgatóan függ. A fölkarhüvelyhez a könyökcsukló képe­zése mellett a (3) alkarhüvely csatlako­zik, melynek folytatását az elforgatható (4) kézhüvely képezi, melyhez (22)-nél az (5) kéz a hajlítható (6) ujjakkal és (7) hüvelyujjal egy a könyökcsukló tengelyére harántirányban álló tengely körül egy rúgó hatása ellenében bizo­nyos határig kifelé forgathatóan van kapcsolva. Ilogv az (5) kéz, egy szilárd a'apra való támasztás által, oldalt befelé is le­gyen forgatható, a (4) kézhüvely két részre van osztva, mely részek egymás­sal (140) -nél egy a könyökcsukló ten­gelyével párhuzamos tengely körül for­gathatóan vannak összekötve, úgy hogy a kézhüvelynek az (5) kezet, tartó része egy (141) rúgó (hatása ellenében az 1. ábrán föltüntetett kinyújtott helyzetből oldalt elforgatható, míg leferdített (142) belső szélével a másik hüvelyrésznek szembenfekvő szélébe ütközik és a to­vábbi forgásban meggátoltatik. Hogy a műkar átalakítás nélkül úgy nevezett munkakar gyanánt legyen al­kalmazható, a műkar akként van beren­dezve, hogy a kézhüvely az ujjmecha­nizmus önműködő kikapcsolódása mel­lett az alkarhüvelyről ós húzóeleméről egyetlen kézfogás segélyével levehető és

Next

/
Thumbnails
Contents