72482. lajstromszámú szabadalom • Készülék margarin előállítására

Megjelent 1918. éri angMztM hó 14-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI Wg? HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72482. szám. IV/e. OSZTÁLY. « • • Készülék margari® előállítására. . RYDBERG SÁNDOR JÁNOS KÁROLY IGAZGATÓ KOPENHÁGÁBAN A bej«l«nté» napja 1917 augusztus hó 4-ike. A • margarinkészítésnél és főleg a nö- I vénymargaringyártásnál használatos ké­szüléksoroz&tban, amely olvaisztókészü­lékből, emulzátorból, a krisztalliziátorból és gyúróikészülékbői áll; a krisztallizá­tor. gyakran belülről hűtött hengerek alkotják, amelyeknek fölületén. az emul­zió alkalmazjalik. Ezzel a krisztallizátor­• ral kapcsolatosan egyrészt oiy szervek vannak elrendezve, amelyek arra szol­gálnak, hogy az emulziót vékony, egyen­letes rétegben terítsék szét a hengerfölö­letekre, másrészt pedig oly szex-vek, ame­lyek a megmerevedett emulzió vagy margarin eltávolítására szolgálnak. A használlt gépek száma tehát meglehető­sen nagy. 4Z anyagmassza az emulgálás után folytonosan ki van téve annak, hogy bepiszkolódik és aromáját a leve­gőn elveszti, amely utóbbi veszteség annál rosszabb, minthogy a hűtő henge­rekkel ellátott krisztallizátor működési módjára való tekintettel, oly' zsiradék­ban gazdag emulzióval dolgozunk, simely aránylag kevés,, aromát képző anyagot, pl. irót, stb. tartalmaz. Az irót oly mun­kaviszonyokban,1 ajnelyekben elvész, gaz­dasági okokból is szűken kell alkalmazni. A találmánynak az a célja, hogy a leg-I egyszerűbb készüléksorozattal egyrészt liszt a és aromás készítmény előállításán, másreszt a gyártásnál használt iró stb. gazdaságos kihasíi.iálására a lehető leg­jobb föltételeket lehessen megteremteni. A találmány főjellemzője abból áll, hogy közvetett hűtés cdjából egy kriszüallizá-~ tor-van magába az emulzátarbá beépítve, amely emulzátcrnau fccgó tartányaíakja van. A krisztallizátort legjobban üreges fémhengerekből álló gyúrómű . gyanánt képezhetjük ki, úgy hogy a krisztallizá­tor, miután a hideget az anyagmaöszá'r'a átvitte és á kristályosítást elvégezte, az irótól megszabadított margarin gyúrá­sára szolgálhat. Ily módojn a massza kezelése az emul­gálás kezdetétől mindvégig, míg a kész margarin sózott és gyúrt' al'akban meg­jelenik, egy és ugyanabban a zárt tarv tánvban végezhető úgy,. hogy a massza a levegő behatásának egyáltalán nem téte­tik ki, tehát aromája el nem illanhat. Minthogy továbbá a kristáiyképzodéíít azzal éljük el, hogy a forgó tartáipyhafl elrendezett belülről hűlött hütőtestek, e tartány forgása folytán, a folyékony masszában körülhajtatnak, úgy .fagy a marga-rm .nivékony iróval stb. körülvéve,

Next

/
Thumbnails
Contents