72482. lajstromszámú szabadalom • Készülék margarin előállítására

wála&rtatik ki, az iró aromáját nagy mér­tékben és pedig igen benső módon ab­szorbeálja a zsiradék. Ehhez járul még, hogy a használt iró nem vész el. Elte­kintve attól a csekély irótól, amit a mar­garin abszorbeál és mely az utóbbi mi­nőségét is. javítja, ,a kristályképiődés után a használt irómennyiségpt ntom csökkent állapotba n lecsapolhatjuk ós vagy új muníkamenetre, vagy más prak­tikus célra ismét fölhasználhatjuk. Ha kíválnatos, a zsiradék eredeti meg­olvasztását és az Íróval stb.-vel való Ée­verését magában az ©mulgáló tartánvban is végezhetjük. Ebben az esetben gőzt, forró vizet vagy más effélét vezetünk az üreges hen­gereikbe, illetve más a tartánvban kiké­pezett hűtőtereikbe. • A találmánynak egv kiviteli alakját a ; rajzon vázlatosan szemléltettük az "1. ábrán a készülék homloklnézetét és részbeni • metszetét látjuk; a 2. ábrán a készülék oldalnézete és rész­beni : Qíetiszeíe van föltüiitetve;. mindkét ábrán a lényegtelen szerkezeti elemeiket elhagy l ak. A 3. ábrán a hűtőközeg keringtetésére sztttlgáló elrendezés egy más kiviteli alakja van hosszmetszetben íöltüntetve. A forgatható (3) tartánvban, amely kü­lömben egyéb beépített szerkezetek nél­kül is 'használható, párosan együttmű­ködő gyúróhengerek vannak elrendezve, amelyek pl. a tax tányba excentrikusan beépített két pár, kívül (6) fogaskerekek­kel ellátott (4) és (5) gyúróheíngerből áHhiatoak. A bengorek fémből vannak és b«lül üregesek; üreges (7) csapjuk utján a (8) vezetékkel vannak összekötve, (1. és 2. á&ra), amely viszont a tartány (10) forgási csapjának (9) üregévei van össze­kötve. A 2. ájbrán főttünáietett elrendezés a~ tertiálny mindkét végén alkalmazható és pedig akként, hogy a (9) üre$)ől a hűtő, Illetve fűtőközeg á (8) csővdn át a hengerek egyik végéhez és onnan » hobgerefc üregén keresztül vezettetik, hogy ezeknek (a rajzon föl nem tünte­tett) másik végéből a forgási csiap másik végében lévő üregbe, illetve ezen az úre­gan keresztül, vagy pedig más megfelelő módon elvezettessék. A szerkezet úgy is lehel kiképezve, liogy a hűtő- vagy fűtőközeg be- és el­vezetése a tartány egy és ugyanazon vé­gén foganatosíttatik, és pedig legjobban akként, hogy a fűtő-, illetve hűtőközeg a 3. ábra szerint a bal forgási csap egy központos (15) üregéből az (5) henger bal végébe ós ennek jobb végéből, a (16) csatornán át a (4) heiiger jobb ^Végébe vezettetik, hogy végül az ufobb említett henger bal végéből a bal forgási csap ke­rületén elrendezett (17) üregbe és ezen át elvezettessék. A fogaskerekek ebben az esetben a tartány jobb végén és pedig a rajzon 'föltüntetett csapokon alkalmaz­tatnák. Az eljárás kivitelének példája gyanánt a következőkben margarinnak kókusz­zisírból való előállítását isaiertetjük. Megfelelő mennyiségű lvókuszzsirt te­szünk a rajzon föl nem tüntetett nyílá­son át a (3) tartályba. Ezután a (4, 5) hen­gerekbe gőzt (vagy forró vizet) vezetünk l*e és a tartányt forgó mozgásba ho?rva, •a zsiradékot megolvasztjuk. Ezután a (14) .csövön át megfelelő mennyiségű írót, savanyú tejet vagy effélét vezetünk a tartányba és pedig oly mennyiségben, hogy 10 rész kókuszasirra 4 rész tej jus­son. A hevítést rnost megszakítjuk, míg a (3) tartány forgó mozgását tovább folytatja. Ezzel az émulgálás el van vé­gezve. Ha ez szabályosan végbement; a (3) tartány folytonos forgatása közben hideg Vizet bocsátunk a - ( 4, -5) henge­rékbe. Az ekkor létrejövő hőfokcsökke­nés folytán az íróban margarin válik ki. Az írói ekkor lecsapoljuk, aztán a (4, 5) hengerek forgatásával a masszát meg­gyúrjuk és megsózzuk, egyidejűleg a (3) tartány forgását lassítjuk, . SZABADALMI MTOTW- • 1. Készülék' margarin előállítására, amely emulgálásfa szolgáló forgó

Next

/
Thumbnails
Contents