72472. lajstromszámú szabadalom • Eljárás pálinkának csonthéjmagú gyümölcsből való főzésére

Megjelent 1918. eri augusztus i> 6 14-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI ffjiflf l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72472. szám. IV/b. OSZTÁLY­Eljárás pálinkának csonthéj magú gyümölcsökből való főzésére. DR KOPPER ADOLF VEGYÉSZMÉRNÖK ÉS SCHEIBLER EDE VEGYIPARI GÉPGYÁRI IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 5-ike. Pálinkának csonthéjmagú gyümölcsök­ből (szilvából, barackból, stb.-ből) való előállítása eddig úgy történt, hogy a gyü­mölcsöt tetszőleges erjesztő edényekbe taposták, ott őnerjedésnek engedték in­dulni, azután pedig szakaszos működésű kisüstön főzték ki ráki alakjában a pá­linkát. Ennél az eddigi eljárásnál a gyü­mölcsöt minden előzetes előkészítés nél­kül, tehát magvastól engedték erjedni és ugyanúgy vetették a fözö- (pároló) mű­veletnek is alá. A kis gazdának üzemétől a nagy vállalatok üzeme mindössze abban különbözött, hogy míg az utóbbi egy, addig az eJőbbiek sok kisüstön főzték a pálinkát. Ennek az eljárásnak a nagy üzemben nemcsak a kezdetlegesség foly­tán tüzelőanyagban való nagy pazarlás­sal járó rossz gazdasági hatásfok volt a következménye és nemcsak az eljárás tisztátalansága volt a hátránya, hanem a mag mandulájának értékes olajtartalma teájesen kihasználatlan ul maradt. Ezzel szemben a taláknánybeli új el­járásnak az a lényege, hogy az erjesztés­nek alávetett gyümölcsöt főzés előtt mag­jától megfosztjuk, miáltal nemcsak a mag mandulája válik értékesíthetővé, hanem a magvától megszabadított gyümölcscefre­folytonos működésű oszlopos lepárló ké­szüléken főzhetővé tétetik. E célra ugyan­olyan cefrepárolókészülékek alkalmazha­tóik, mint aminők a burgonya- vagy ga­bonaszeiáz főzésénél használatosak, csak a reiktifikáló oszlopot és a deflegmátort kell kiiktatihaitóvá tennünk, továbbá a reiktifikáló oszlopban esetleg egy vagy több főzőfenéknél elvezetőt alkalmaz­nunk, amelyek segítségével az alkohol­párákat tetszőleges erősség mellett vezet­hetjük a kondenzátorba. Azokban a föz­dékben, amelyek egyenesen gyönge fokú alkoholt akarnak előállítani, elegendő a lepárolókészüléknek csupán oefreoszlop­pál és kondenzátorral való ellátása. A le­párlandó gyümölcscefrének előmelegítése a cefreoszlopon kívül a lefolyó moslék­kal tetszőleges előmelegítő rendszerbea történhetik. A gyümölcscefrének magtól való meg­szabadítása tetszőleges gyümölcsáttör& (passzirozó) készüléken történhetik, me­lyeknél csak az a fontos, "hogy a gyü­mölcsnek folyékony, valamint húsos ré­szei áthatolhassanak, a magvak azonban

Next

/
Thumbnails
Contents