72466. lajstromszámú szabadalom • Füstgázelőmelegítő

Megjelent 1918. eri augusztus i>6 14-én. MAG¥. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72466. szjám. II/O OSZTÁLY. Füstgáielőmelegítő. R. WOLF AKT.-GES. CÉG MAGDEBURG-ÉUCKAUBAN. A bejelentés napja 1917 janitu hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 november hó SO-ika. Jelen találmány tárgyát füstgázelömele­gítö képezi, mely álló csöveknek egy vagy több, egymás mögé kapcsolt sorából áll; ezen csövek fölül és alul egy-egy haránt­csatorna útján állnak kapcsolatban. Az egyik harámtcsatorna bevezető csatorna­kép szolgál, amelyen át a víz az álló csa­tornákba jut, a másik pedig kivezető csa­tornaikép, melyen át a víz lefolyik. Rend­szerint az alsó harántcsatorna szolgál be­vezető, a fölső pedig kivezető csatorná­nak. A vízvezetés ezen módjánál a lég­buborékok a fölső harántcsatornában gyűlnek össze és ott légzsákokat képez­nek, melyek rozsdáképződésre adnak al­kalmat és a vízvezetésre zavarólag hat­nak. Ezen hátrányt jelen találmány ér­telmében a vízvezetés javítása által elke­rülhetjük, amennyiben az előmelegítő minden sorának utolsó csöve vagy utolsó esövei az" alsó harántcsatornával való kapcsolatból ki vannak rekesztve. A bi­zonyos sebességgel a fölső hiairántosator­náig fölszálló víz itt az alsó harántcsator­nához hozzá neon csatolt csöveken át nö­vekedett sebességgel ismét levezettetik, úgy hogy az esetleg leválasztott légbubo­rékok a fölső harántcsatornából tovara­gadtatnak. Minden egyes csősorban és azonos füstgázővben a víz előbb csekély sebesség, tehát csekélyebb melegátme­neti szám mellett és azután, ha a hőfok emelkedett, nagyobb sebesség és ezzel nagyobb melegátmeneti szám mellett me­legíttetók. A mellékelt rajzban a jelen találrríány értelmében berendezett füstgázimelfegítő foganatosítási példája van föltüntefcve és pedig az 1. ábrán nézetben négy csősor egymás mögött való függélyes elrendezés©, a 2. ábrán egy esősoron át vett függélyes hosszmetszet, a 3. ábrán az' elő melegítőn át vett víz­szintes metszet. Az előmelegítő egy lokomobilkiazán (r) füstkamrájaban célszerűen az (u) túl­hevítő mögött van elrendezve, úgy hogy a túlhevítővel együtt közös kifuvaló be­rendezéssel tisztítható. A rajzban föltüntetett előmelegítő négy egyenlően készített esősorból áll, melyek, mint különösen a 2. ábrán lelhet látni, {a) álló csövekből vannak összeállítva; ezen csövek fölül és alul átfúrt (b), il­letve (c) fej- és talprészek segítségével úgy vannak összeillesztve, hogy (bl) és (cl) harántcsatomák keletkeznek.

Next

/
Thumbnails
Contents