72461. lajstromszámú szabadalom • Készülék fűzfavesszők lehántására

Megjelent 1918. évi angnwtna hé lO-én. MAGY. KIR SZABADALMI JHFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72461. szám X/k. OSZTÁLY. Készülék fűzfavesszők lehántására. SMOK VENCEL KOSÁRFONÓMESTER BERLINBEN. A. bejelentés napja 1917 aovember hó l®ik». Elsőbbségi 1917 jantl&r hó 22-lke. Jelen találmány tárgya fűzfavessző* bántó készülék. Eddig a fűzfát úgy hán­tották, hogy a vesS'zöt rugalmas botok között kétszer áthúzták, miáltal a hám s részeikre szakadt. A hántás ezen módja körülményes és nagy gondosságot igé­nyeli, mimellett a vessző nmga is köny­nyen eltörik és selejtessé válik. Ezenkí­vül a gyakori letöredezés folytan elron­csolódik a háncs is, amelynek ép rostjai fonócélokra használhatók. Jelen talál­mány tárgya révén ezen hátrányok kikü­szöböltetnék. A találmány lényege abban áll, hogy a fölhasított fűzfavesszőt egy­huzamban háncsoljuk le, mimellett a le­hántott héj összefüggő buroknak marad meg, úgy hogy a rostok nagyobb mérv­ben haszníosíthlatók. A rajz a találmány tárgyának kiviteli példáit vázlatosan tünteti föl. 1. ábra elülnézet. 2. ábra oldalnézet. 3. ábra egy részlet nagyobb léptékű nézete. 3a. ábra a tulajdonkepem hántókészü­lék nagyobb léptékű nézete. 4. és 5. ábra a készülék oldal-, illetve elölnézete hajtóművel kapcsolatban. Az (a) állványon nyugszik a (b) keret és eh'hez vannak hozzáerősítve az isme­retes (c) rugalmas kengyelek. A fűzfa­vesszőket eddig ezen rugalmas kengyelek segélyével hámozták és pedig úgy, hogy vastagabb végűknél kezdve kétszer át­húzták azokat. Ezzel az egész háncsot le­húzták, mert közben, az első áthúzás után, megforgatták a fűzfavesszőt. Jelen találmány szerint már most, ezen kengye­leik folytatásában, amelyeknek csupán a fölhasílásit kell ellátniok, a régi készülék alján van elrendezve a tulajdonképeni hántókészülék. Ez utóbbi két, (d, dl) le­mezből áll. A lemezek közt (e) vezető­szelence van, amelynek belvilágát (f, ff ) késiekkel lehet beállítani. Ezek , a kések — a rajzon pl. hat darab — körben van­nak elrendezve az (e) szelencenyflás kö­rül és (g) csiapjuk van, amely egy moz­gatható (i) korong (h) hasitékaiban veze­tődnek. A korongon egy (k) k<ar van, amely a tologatható (1) súly által külön­böző mérvben terhelhető meg. A 'k) karban (m) lyukak vannak a süiy rögzí­tésére. A (k) kar az (o) csigán átvezetett (n) zsinór útján össze van kötve az (a) állványzat alján lévő (p) lábitóvai. A működésmód a következő: Mindenekelőtt (c) kengyelek kőzött

Next

/
Thumbnails
Contents