72461. lajstromszámú szabadalom • Készülék fűzfavesszők lehántására

- » — vastagabb végén fölhasítjuk a vesszőt, azután a szelence (e) nyílásán keresztül­húzzuk. Eközben a súllyal terhelt (k) kar segélyével annyira összetoljuk az (f) ké­seket, hogy azok a háncsot visszatartják és csupán a, vesszőt engedik keresztül­jutni a. nyíláson. A szelence (e) nyílásait éppen azért választjúk kúposra (2. ábra), hogy mindenképen elhárítsuk, hogy a vessző háncsostul jusson át a nyíláson. A csőalakú héj az (e) nyílás előtt össze­tolódva hull le, de azután könnyűszerrel ismét kinyújtható és fonócélokra hasz­nálható. A 4. és 5. ábra berendezést tüntet föl, melynek az a célja, hogy a fűzfavessző­ket erőmüvileg lehessen keresztülhúzni. Az eddig leírt készülék legyen (A)-yal, az erőművi rész pedig (B)-vel jelölvd. Az (A) rész a (q) állványzaton nyugszik és ezen van elhelyezve a hajtómű, amely nagy (r) kerékből és az ezt (x, y) fogas­kerék áttétellel hajtó (z) kézi vagy erő­művi hajtású kerékből áll. Az (y) fogas­kerék az (yl), az (r) kerék pedig az (rl) tengelyre van erősítve. Az áttétel akkora, hogy az (y) kerék kétszer fordul meg, amíg az (r) kereket egyszer körülhajtja. Ez utóbbinak (s) küllőjére van fölerő­sítve valamely alkalmas módon a (tl) csukló körül lengő (t) emelő. A (t) emelő egy nyomórúgó hatásának van alávetve és pedig oly módon, hogy a fölső végén lévő (u) keresztrudacska az (r) kerék jobboldali pereme felé szorul. Az (u) ru­dacska érdesítve van és vele szemben áll az (r) kerékhez peremszerüen hozzáerő­sített (o) nyelv, úgy hogy a keresztru­dacslka és a nyelv fogószerüen megragad­ják a vesszőt. A (q) állványzathoz egy (w) váltókar van fixen hozzáerősítve. A működésmód a következő: A fűzfavesszőt a már leírt módon föl­hasítjuk a vastagabb végén és keresztül­dugjuk az (e) szelence kúpos nyílásán. Ebben a pillanatban a (t) emelő fölső állásban van és a rúgó hatása alatt be­csappan, megfogja a vesszőt, s mivel az (r) kerék forog, áthúzza a vesszőt és pe­rig addig, amíg a (t) emelő alsó karja fölszalad a (w) váltókarra. Ekkor' ugyanis a rúgó összenyomódik ós az (u, v) fogó­ssá] kinyílik, úgy hogy a lehántott vessző leesik. Időközben a munkás egy követ­kező fűzfavesszőt táplált be, amelynek végét az (u, v) száj megfogja ésrmagával viszi. Természetesen több ily készüléket is állíthatunk föl egymás mellett. , A készülék igen gyorsan működik és a vesszőket a lehető legjobban kíméli. Míg az eddig ismeretes készülékek segélyével egy munkás naponkint csak 20 kg. fűzfa­vesszőt tudott lehántani, addig az új ké­szülékkel mintegy 40—50 kg.-ot hánt le. SXAXASALIH láTK. 1. Készülék fűzfavesszők leEántására, jellemezve azáltal, hogy a végén, ru­galmas kengyelek közt, fölhasított fűzfavessző áthúzására egy beállítható nyílás szolgál, mimellett a héjnak át­húzás közben való lehántása beállít­ható kések révén történik. 2. Az 1. igénypontban védett készülék egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal^ hogy az áthúzónyílást mozgatható ké­sek határolják, amelyek egy forgat­ható korongban vezetődnek, ami vi­szqpt egy beállítható súlyterhelésű emelő hatásának van alávetve. 3. Az 1., valamint a 2. igénypontban vé­dett készülék egy-egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a lehántandó fűzfavesszők keresztülhúzására szol­gáló áthúzónyílás kúposra van kiké­pezve. 4. Az 1. igénypontban védett készülék ' egy más kiviteli alakja, jellemiezve az­által, hogy az áthúzónyílás folytatá­sában egy, rágós fogópofával ellátott továbbítókészülék van, amely erő­művi úton végzi a lehántandó fűzfa­vesszők áthúzását. 5. A 4. igénypontban védett készülék egy kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fogó lengő emelő gyanánt van kiképezve, amelynek egyik karja egy nyomórúgó hatása alatt áll, másik

Next

/
Thumbnails
Contents