72460. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék szén maradék nélkül való elgázosítására váltakozó üzemű generátorokban

Megjelent 1918. évi augusztfta hó lO-én. MAGY. ^jw KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72460. szám. n/c. OSZTÁLY. Eljárás és készülék szén maradék nélkül való elgázosítására váltakozó üzemft generátorokban. DR STRACHE HUGÓ TANÁR BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 27-ike. Elsőbbsége 1916 junins hó 28 ika. Bitumenes 'tüzelőszerek (kőszén, barna­szén, tőzieg, fa, szerves természetű hullá­dénak stb.) maradék nélkül való els^zo­sítása generátorokban vagy folytonos üzemben levegő és gőz egyidejű befuva­tása által (félvízgáz, generátorház, erő­gázfejlesztés) vagy pedig levegő ós gőz váltakozó befuvatása által (vizgáz, ke­vertgáz, kettősgáz) történik. Jelen eljárás váltakozó üzemű generá­torokban maradék nélkül való elgázosí­tásra vonatkozik, melyeknél a gáztaianító tér az elgázosító térrel ismert módon el­záró szerv alkalmazása nélkül közvetlen összeköttetésben áll és melynél a meleg­fúvási folyamatban keletkező desztillá­ciósgáz vagy a légáramhozzávezetés vagy gázelvezetés megfelelő nyomásbeállítása vagy ezen desztillációsgázoknak tároló­térbén való fölhalmozása által hasznosít­tatik. Ezen eljárásoknál a gázositó folyamat alatt a gqzt mindig csak a generátor alsó részébe fúvatták be és a bitumenes tü­zelőszer gáztalanít'ását részben^ a meleg­fúvatásnál keletkező generátorgázzal kí­vülről történő fűtéssel, részben a forrón fölszálló vízigázzal való belső fűtéssel esz­közölték. A gáztalanítást lényegesen elősegíthet­jük, ha berendezés azon helyén is, hol a gázíalanítótér (reloirta, kamra, stb.) &z elgázosító aknába (generátor) megy át, gőzt fúvatunk be; ez az ammoniákképző­dést is lényegesen elősegíti. A gőzt túlhevített állapotban alkalmaz­hatjuk. Ezen célból a gőz a retorlát kö­rülvevő fütőcsatornákon áramlik át, ami a gázosítási folyamat alatt éghető gázok­nak a fütőcsatornában • való összegyülem­lését is megakadályozza, a gőz hőmér­sékletének további fokozása céljából kü­lön gőztúlhevítőt is alkalmazhatunk, me­lyet célszerűen a melegfúvatásnál kelet­kező, forró, fáradt gázok által fűtünk. Ez esetben nagy gőzmennyiseget alkalmaz­hatunk és ezzel az arnmoniákhozamot lé­nyegesen fokozhatjuk, mimellett azonban a hőmérsékletet nem szabad az ammó­niák bomlási hőfoka fölé növelni. Ily módon azt is elérhetjük, hogy a gáztalanítótér ós az elgázosítóakna között lévő helyen bevezetett túlhevített gőz a gázosítás tartalma alatt a tüzelőanyag gáztafenítását egymaga eszközli, úgy hogy ez esetben nem is kell a generátor alsó részében képezett vízgázt a friss tüzelő­szeren átvezetni. Ez eseitben a vízgázt a V

Next

/
Thumbnails
Contents