72447. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csavaranyáknak és hasonló munkadaraboknak hideg állapotban való lyukasztására

Megjelent 1918. évi augusztus hó ltí-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 72447. BzáioQ. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás csavaranyáknak és hasonló munkadaraboknak hideg állapotban való 't lyukasztására. DE FRIES ALFRÉD GÉPGYÁROS CASSELBEN A bejelentés napja 1917 jaaivs hó lfl-ika. Csavaranyáknak hideg áljapotbán való folytatólagos gyárfásánál a csavaroaisó átmérőjével egyenlő magasságú csavar­anyákat kifogástalanul lyukasztani eddig nem sikerült. A jelen új eljárás már most lefretővé teszi a kellp magasságú csavar­anyák hideg állapotban való előállítását azáltal, hogy ennél egymásután két külön lyukasztószerszámmal dolgozzuk meg a munkadarabot. Az első szerszám vastag­sága körülbelül megfelel a matricalyuk átmérőjének; ez a szerszám csak részben nyomul be az anyagba, mikor is termé­szetesen a lyuk anyagát is csak részben nyomja abból ki. A második szerszám azután, melynek átmérője kevéssel kisebb, mint az elsőé, a lyuk anyagát tel­jesen kitolja a lyukból. Két lyukasztó­saenszám helyett több is hasznaiható, melyek fokozatosan lyukasztják az anya­got. Emellett az eleinte egészen rövid szerszám fokozatosan hosszabb és hosz­szabb. Aránylag kemény, apró darabokra tö­redező (rideg) anyagnál a folytatólagos gyártásnál nem vihető jól keresztül a lyuk anyagának egységes egészként való kitolása az -anyagiból, minthogy a lyuk anyaga két, egymástól élesen megkülön­böztethető részre, nevezetesen: a magra és a burokra (hüvelyre) esik szét. Ilyen anyagnál mindenekelőtt a lyuk anyagá­. nak kúpalakú részét (magvát) előlyu­kasztószerszám segélyével részben kitól­juk az anyagból, mire egy további, a ké­szítendő lyuk bőségének 'megfelelő- vas­tagságú szerszámmal a lyűkat a kívánt* átmérőre bővítjük. A mellékelt rajzon az 1. ábra példaképen három lyukiasztó­- szerszám használatát mutatja, míg a 2—8. ábnák részleteket tüntetnek föl. Mint az 1. ábrán látható, az előlyukasz­tásit végző (1) szerszám rövidre van ké­szítve és gyöngén lejtő (2) kúppal van el­látva. A szerszám rövidre való készítéíse az (1) előlyukasztó szerszámnak, a (3) anyagba való benyomulásakor, rendkí­vüli, ellenállóképességet kölcsönöz, míg a szérszóm mellső részén lévő (2) kúp, a szerszám visszamenetelekor, annak a lyuk falán való súrlódását gátolja meg. Az előlyukasztás után a (3) munkada­rabot egy további (4) lyukasztószersiaáan­rnal -munkáljuk meg. Ez a szerszám kissé vékonyabbra van készítve, mint az (1)

Next

/
Thumbnails
Contents