72447. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csavaranyáknak és hasonló munkadaraboknak hideg állapotban való lyukasztására

előlyukasztószerseám mellső része és nem kúpos, mint a?, hanem hengeres. Célja ennek, hogy a még meglehetős szo­rosan ülő (5) lyukanyagot a (3) anyag magasságának még kb, egyötödével to­vább tolja ki. Egy harmadik (6) szer­szám végül az (5) lyukanyagot teljesen kitolja a (3) anyagból. Ez a (6) szerszám tetemesen vékonyabb, mint a megelőző. Az (5) lyúkanyagnak egészen a lyuk­matricába való beitolása a megmunká­landó anyag minősége szerint természe­tesen már a második, a (4) lyukasztó­szerszámmal is történhetik. Különösen erős vagy kemény anyagnál a lyukasztást további fokozatokra tehet felosztani, azáltal, hogy több, fokozatosan kisebbedő átmérőjű szerszámot haszná­lunk egymásután. Az új eljárásnak relatíve kemény, apró diairabokra töredező anyagokra való al­kalmazásánál olyan szerszámokat hasz­nálunk, aminőket a rajz 5—7. ábrái mu­tatnak. Az 5. ábrán föltüntetett (7) szer­számot ismét rövidre és igy aránylag niagy ellenáll öképességüre készítjük. Mellső (8) részéntek átmérője kb. meg­felel a" (9) megmunkálandó, anyagba való "benyomulásakor keletkező (10) csonka­kúp fölületéniek. Célja az, hogy a (10) csonkakúpot szabaddá tegye a körülvevő anyagrészektől. Ehhez az anyagvastágság kb. egyharmad részének megfelelő üt elégséges. A (10) lyukanyag igy meglazí­tott osonikaikúpalakú részét (2. ábra) azután egy második (11) szerszámmal '(6. ábra) teljesen keresztültóljuk a (9) anyagon. Egy harmadik (12) szerszám segélyével azután a (13) hüvelyt (3. ábra) távolítjuk el a (9) anyagból (7. ábra). Ez a (12) szertszám pontosan megfelel a .ké­szítendő lyukbőségnek ós igy ezzel a lyu­kasztás. be van fejezve. Történhetik a lyukasztás egyedül a két (7) és (12) szerszám segélyével is. Ekkor a (10) lyukanyagot kissé mélyebben tót­juk keresztül a (7) szerszám segélyével és ezt követőleg a (.12) szerszám benyo­mulásaikor a (10) csonkakúp után nyo­muló anyagot i's egyszerre kitoljuk a munkadarabból. Természetesen nem föl­tétlenül szükséges, hogy a (7) szerszámot (8) mellső részén olyan átmérővel ké­szítsük, mely pontosan megfelel a (10) csonkakúp fölülelének. Mindig a meg­munkálandó anyag minősége szerint fog­juk ezt az átmérőt megválasztani. Kisebb értékű áruknál a lyukat már a második szerszámmal is lehet fölső részében ki­bővíteni (8. ábra). Ekkor ezt a második szerszámot megfelelően kúposán kell ki­képezni, mikor is a (13) hüvelyben az anyagot^ mint a 4. ábrán látható, nem távolítjuk el, hinem sugárirányban kifelé tereljük. SZABADALMI IAÉNYEK. 1. Eljárás csavaranyáknak és halsonló munkadaraboknak hideg állapotban való* lyukasztására, melynek jelltem­zője az, hogy kb. a matricanyílásnak megfelelő vastagságú lyukasztóiszer­számmal a lyuk anyagát csak részben toljuk ki, mire egy második, véko­.nyabb, külön lyukasztószerszámmial egészen kitoljuk azt a munkada­rabból. 2. Az 1. pontban igényelt eljárá^ foga­natoisítási módja, melyheik jellemzője az, hogy a munkafolyamatot kettőnél több lyukasztószersziámra osztjuk el. •3. Az 1. és 2. pontokban igényeit eljárás fogianatoteítási módja, melynek jellem­zője az, hogy egy (7) előlyukaszitó-' szerszámmal mindeniekelőtt meglazít­juk, illetve kitóljuk a lyuk anyagának csonkakúpalakú (10) részét, mire egy másödi'k, a készítendő lyukibőségnek megfelelő lyukasztószerszámmal a kí­vánt átmérőre bővítjük a lyukat. 4. Az 1—3. pontokban igényélt eljárás foganatositási módja, melynek jellem­zője az, hogy a (7) előlyuk'asztóüszer­számot, a lyukanyag csonkakúpalakú (10) részének meglazítására, az anyag­vastagságnak kb. egyharmadáig, nyom­juk be a munkadarabba, mire az igy meglazított (10) lyukanyagrészt egy

Next

/
Thumbnails
Contents