72436. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó mozdonyok és hasonlók számára

megjelent 1918. évi augusztus hé lO-én. HAGY. gg^ KIK. SZABADALMI ffij y HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72486. szám. - V/o. OSZTÁLY. Saikrafogó mozdonyok és hasonlók számára. , LANGER HENRIK A CS. K. ÁLLAMVASUTAK FÖLÜGYELŐJE KORNEUBURGBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 19-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 3-ika. Ismeretesek olyan szikrafogók, melyek­nél a fúvócső torkolatsíkjában vezetötöl­osér van elrendezve, melynek alsó ke­resztmetszete kisebbre van méretezve, mint a fúvócső torkolatáé és mely mag­• csonkkal van ellátva, ami által a kiáramló ' gőz függőlegesen kitóduló magra és a töl­csér külső köpenye mentén a füstkam­rán átvonuló gőzköpenyre osztatik. A ta­lálmány tárgyát képező szikrafogónál a vezetőtölcsér a magcsoeson'kkal együtt a fúvócső torkolatsíkja fölött bizonyos tá­volságban van elrendezve, úgy hogy a fúvócső szívóhatása nincs csökkentve. Az elrendezés célszerűen olyan, hogy a mag­cső, illetve ennek torkolata a kiáramló gőzkúphoz tangenciálisan fekszik, úgy hogy a szívó, azaz a magiosonlkon át tá­vozó gőzzel szemben csak kis ellenállás hat. A gőz tehát, mely teljes erővel fu­vatiik ki, a fúvófej és a tölcsér között ütközőfölületet képez a szikrák számára, melyek a vezetőtölcsérhez hajíttatnak és a tölcsér által esetleg aprítva, lefelé rö­píttetnek, mimellett azáltal, hogy a ve­zetőtölcsér köpenye mentén elvezetett füstgázok csökkentett sebssségiik folytán szintén nem ragadhatnak szikrákat ma­gukkal,. szikráknak a kürtőbe való lépés© meg van akadályozva. Hogy a kürtő hu­zatát teljesen kihasználhassuk, a magcső úgy van alakítva és elrendezve, hogy a torkolatából kilépő gőzküp a kémény leg­szűkebb keresztmetszetét érje; ezen célra atbban az esetben, ha a fúvócső torkolata a füstkamrában igen mélyen fekszik, esetleg hengeres vagy fölfelé Szűkülő magcső lehet alkalmas. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy foganatosít ásd alakját mutatja. Az (a) fúvócső a füsLkamrában van el­rendezve. A (b) vezetőt ől csér a (c) mag­csonkot tartalmazza, mely bizonyos tá­volsággal a fúvócső torkolata fölött van elrendezve és az ábrázolt esetben úgy van alakítva, hogy a kiáramló (f, f) gőzkúp­hoz képest tangenciálisan fekszik és a gőzikúp a kürtöt ennek legszűkebb ke­resztmetszetében éri. Gőzörvény képző­dését célszerűen azáltal akadályozhatjuk meg, hogy a fúvócső torkolatánál célsze­rűen "nagyobb keresztmetszetű magcső alsó peremét a (d) éllé képezzük tó. A fúvócsőből kitóduló gőzáram mag­részéről ennek tömöttsége folytán lepaJb­tanó szikrák a tölcsér külső köpenyéhez

Next

/
Thumbnails
Contents