72420. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés könyökcsövek, ívalakú csövek, kígyózó csövek és effélék előállítására

Megjelent H>18. évi július lió Sü-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72420. szán,. V/e/l; OSZTÁLY. Eljárás és berendelés könyök csövek, ívalakú csövek, kígyózó csövek és effélék előállítására. ROHRBOGENWERK G. M. B H. CÉG HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 május hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 április hó 27-ike. Könyökcsöveknek egész csövekből való előállításánál ezideig azt az eljárást kö­vették, hogy homokkal vagy más effélé­vel töltötték meg a csöveket és azután hajlították, jragy a görbítendő cső belső átmérőjénlek megfelelő tövisf alkalmaz­- tak, mely az előállítandó ívalakú cső gör­bületi sugarának megfelelő görbülettel bír. Más ismert eljárás szerint az egyenes csövön rudat búzunk át, melynek görbí­tett, köröskörül vastagított vagy vastagi­tásokfcal ellátott része idézi elő a cső meghajtását. Ezen eljárásnál a kitágítás és hajlítás egymiás után, két külön és egymagában ismert folyamatban megy végbe. Mindezen eljárások csak korlá­tozva alkalmazhatók, ha ugyanis nagy görbületi sugárral bíró és 'lágy fémből való szűk csövek előállításáról van szó. Ha ezen eljárás szerint állítanának elő erősebben görbített ívalakú csöveket, az anyagtorlódás miatt a belső oldalon a ráncképzfklés. elkerülhetetlenné válnék, a külső oldalon pedig az anyag nyúlása folytán a fal megengedhetetlen módon gyöngíttetnék. Az ismert eljárásoknak további, lényeges korlátozása akkor . áll elő, ha vékonyfalú könyökcsövek előállí­tásáról van szó. A jelen találmány tárgyát képező el­járás lényegében abban áll, hogy a ki­tágítás és a hajlítás egyidejűleg egyetlen egy folyamatban eszközöltetnek, illetve, hogy a hajlítás a kitágítással eszközölte­tik. Hogy ezt lehetővé tegyük, a kitágí­tást az egyenes cső tengelyéhez excentri­kusan eszközöljük. Ezen excentrikus ki­tágításnál a görbület belső oldalán fölös­legessé váló anyag egészben vagy részben fölhasználtatik. Ha a fölöslegessé vált anyagot csak részben használjuk föl a görbített cső átmérőjének megnagyobbi­tásához,, úgy jelen eljárás folytan egyide­jűleg a fölösleges anyagnak a cső többi részére való eltolódása, illetve elosztása is eszközöltetik, még pedig a görbület külső oldala felé csökkenő mértékbeli. Ezen anyageltolódást: azáltal idézzük elő, hogy az előretoló nyomás átalakulá­sából keletkező, a kitágítást eszközlő. és a csőtengelyije harántirányban ható hú­zással egyidejűleg a fölösleges anyag tor­lódása áll be. Ezen torlódás a görbület belső oldalán a legnagyobb és a görbület külső oldala felé csökken. Egyidejűleg azonbian a kitágítás a harántirányú hú­zás, illetve a kitágítás excentrikus volta folytán a cső görbületét is megadja.

Next

/
Thumbnails
Contents