72414. lajstromszámú szabadalom • Kapáló-eke

Megjelent 1918. évi juliuH hó 29-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 72414. szám X/». OSZTÁLY­Kapálóeke. 1CZK0VITS LIPÓT GÉPGYÁRI CÉG TÓTKOML-ÓSQN: K b«jelentée napja 1917 janius hó 4-ike. Jelen találmány tárgya kapáló eke, mellyel a talaj könnyen és gyorsan meg­munkálható. Az eddigi ilynemű kapáló, , illetőleg töltögető ekékhez képest egy­részt a*szarvaik beállíthatóságá'ban', -más­részt pedig a kapa vasak és töltögető va­saik tartószerkezetében, azonkívül az elő­kerék kiképzésében és egy késtisztító, az úgynevezett üsztcíketartó elrendezésében tér el. A találmánybeli kapéló eke kapái a veteményközöknek megfelelően állítha­tók, mimellett kicserélhető kapabetétek vannalk alkalmazva. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező eke példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve és pedig az 1. ábra az eke távlati képe, a 2. ábra a sízarvak beállítására való szsrtkezet oldalnézete a kapatartó metsze­tével, a 3. ábra a kapatartó szerkezet hátsó' nézete, végül a 4. ábra ennék egy része fölülnézetben. Az (a) gerendely mellső részén az ehhez ismert módon (b) kengyel segé­lyével erősített kettős (c) rúd van alkal­mazva, melynek széjjelterpeszkedő alsó végei között a (d) vezetőkerék van ágyazva. A kettős keréktartó rúd alkal­mazása által a vezetőkerék szilárdabbá válik. A gerendely elejére a szokásos (I) vonóhorog van szerelve. A gerendely hátsó része szögben yan meghajlítva és ezien a helyen a (g) kés­tartóval van ellátva, mely a keresztmet­sz3tében lapos V-alaikú és mindkét olda­lán éllel bíró (h) kést tartja. A gerendely hátsó részéhez az (i) csa­vairanyás osapszög körül elforgatható be­állítható (j) ekeszarvak vannak erősítve, melyek az ekeszarvaik közé helyezett cs alsó végükön a gerendelyhez (1) csavarok segélyével beállíthatóan erősített (k) kengyel által vannak helyzetükben fogva­íartva. Az ekeszarvak az (i) és (1) csava­rok oldása után tetszőleges magasságban beállíthatók. A gerendely hátsó végére (m) cisavar segélyével az (n) béklyó van erősítve, melynek furatán az (o) kapatartó rudak fogvatartására való, egymáshoz képest eltolható (p) keresztvasak vannak átve­zetve. A keresztvasaik rögzítése az (r) csávarosapszQg segélyével történik. A ke­resztvas végén be van görbítve és két egymásra keresztben álló és egymásba - fogódzó (s) csavarcsapszöggel van föl-

Next

/
Thumbnails
Contents