72409. lajstromszámú szabadalom • Nyomáskiegyenlítéssel működő áttöltő eljárás és készülék mindennemű hordóhoz

Megjelent 1918.. évi július hó 29-én. • MAGY. SZABADALMI 72409. szána. XXI/c. OSZTÁLY. Nyomáskiegyeohiéssel működő áttöltő«ijárá* és késiülék mindennemű hot-dóhos. ENGELLEITER KÁROLY SÖRGYÁRI IGAZGATÓ DUNA/" MAUTERNBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 15-ikfl. Elsőbbsége 1917 m&rciue hó 21-ike. A nyomáskiegyenlítéssel dolgozó is­mert áttöltőeljáriásoknak és készülékeik­nek az a hátrányuk, hogy eltekintve bo­nyolult szerkezetüktől és a nehéz keze­léstől, hygiénikus szempontból nem dol­goznak kifogástalanul. Ezen hátrányok sör lecsapolásánál főképen abból ered­nek, hogy a dugót a töltött hordó száj­nyílására a tehermentesített sör hafojá* baji kell a dugót tartó, gyakran szennyes kézzel fölszólítani és a szádnyílásbá verni. Ezen egészségügyi hátrányok mel­lett az ismert áttöltőeljáráisoknál hozzá­járul-ehhez még a szénsav- és sörveszte­ség, valamint még a nehézkes kezelésből eredő időveszteség is. Az összes fönti hátrányokat a talál­mány szerint azzal kerüljük el, hogy a megtöltendő hordó lefelé fordított töltö­nyíliását (pl. hordószádját) a készlettár­tállyial (pl, ászoikhordóval) közlekedő töltőnyíláshoz kapcsoljuk, azután pedig a hordót alulról fölfelé töltjük még, mi­közben egy második hordónyíláson (pl. á lecsapolónyíláson) át egyenlíttetjük ki a nyomást és végül a töltés befejeztével zárjuk a hordónyílásoktat. Az eljárás végrehajtására a legkülön­félébb berendezéseket alkalmazhatjuk. Különösen célszerű a hordót szorítószer­kezetbe befogni, mire a szád és a leosa­polónyílás mellett alkalmazott szabá-Iyozószerkeze ttel történik a töltés és a hordó, valamint a készlethordó közötti nyömáskiegyenlítődés, végül pedig a; hordó lezárása is. > A mellékelt rajzban. 1. ábra az eljárás végrehajtására, kü­lönösen alkalmas • áttöltő&zerkezet. 2. és 3. ábra a szád alatt fékvÖ sza­bályzószirkezet 4 metszete két különböző állásában, . 4- ábra pedig a nyomáskiegyerilítödést előidséző szabályzószerkezet metszete. Az áttöltöszerkezet az (I) állványon el­rendezett (2) szoritószerkezetből áll, amelynek szorítórészei közé foghatjuk' be az (x) hordót áz (T—I) irányban. Az {1} állvány fölső részére a rajzban föl­tüntetett példánál a (4) készlettartály, pl, ászokhordó van helyezve. Ez utóbbihoz az (5), töltővezeték és a (6) nyorrtáski-' egyenlítövezeték Van kapcsolva. Az alsó száddal szemközt fekvő (y) szabályozó­széf kezet az (5) töltővezetékkel és a le­csapolónyilással szemben elrendezett (z) szabályozószerk^zet a (6) nyomáskiegyen­lítő vezetékkel áll összeköttetésben. A&

Next

/
Thumbnails
Contents