72409. lajstromszámú szabadalom • Nyomáskiegyenlítéssel működő áttöltő eljárás és készülék mindennemű hordóhoz

(y) nyomásszabályozószerkezet a (10) lók­ból áll, amety az (5) töltővezeték szá­' mára a (11). kapc^olótoldattal és a (12) illeszkedöfejjei ván ellátva. A (12) illesz­kedöfejben (13). tömítések vannak alkal­mazva, amelyek a (14) szádat a hordó fölhelyezése után kifelé eltömítik: A (10) tokban a (20^ kölyü van elrendezve, me­lyet a (21) rúgó a szádtól eltávolítani igyekszik. A (20) kölyü (22) számra a (23) laza dugattyú van szerelve, ttjiely a (10) tokban a (20) kölyiivel szemben el­mózdíthatóan van elrendezve. A (23) du­gattyúnak a (20) kölyühöz képest való eltolhatóságát a (23) gyűrű határolja, .mely a (22) rúdra van erősítve. A kölyü (26) feje és-av (23) dugattyú a (26'), illetve (23') töm í t öf ölül etekkel vannák ellátva. A (z) szabályozószerkezet a (42) lecsa­polónyílás (41) záródugaszának' vezeté­. sére szolgáló (40) hüvelyből és a (43) kö­lyüből áll. A (40) vezetőhüvelyen a (44) szekrény van alkalmazva, amely a (45) üvegcsődarab közbeiktatásával a (6) nyomáskiegyenlítő vezeték (46) kapcsoló­toildatával áll összeköttetésben. A (44) 'szekrériyben a (47) csap. körül lengő (48) szelep van elrendezve, melynek működé­sét a (41) dugasz előretolása indítja meg. Ezen célból a (49) szelepemelőn az (50) OUT van alkalmazva, amely a (40) hüvely belsejébe nyúlik. A megtöltendő (x) horttót, ámint ez áz 1, ábrából látható, (14) szádjával az (y) szabályozószerkezet (12) fejére fektetjük és ezen helyzetben a (2) szorítószerkezet segélyével rögzítjük. Ezután a (z) sza­bályozószerkezetet a (42) csapnyílásba •dugjuk és az (y) szabályozóra az (5) töltő­vezetéket, a (z) szabályozóra pedig a (6) nycanáskiegyenlítővezietéket kapcsoljuk.* Erre a (41) dugaszt a (z) szabályozó (40) .hüvelyébe fektetjük és az (SI) előkészítő­helyzetből az (SII) .helyzetbe lóljuk. Eközben a (48) szelep nyílik és a hordó belseje a (6) nyomáskiegyenjítővezieték­kel összeköttetésbe jut. Egyidejűleg a (©0) emelő (1. és 2. ábra) leszorításéval az (y) szabályozó is nyílik azáltal, hogy a ;(26) kölyüfej, melyet az előretolt (23) dugattyú (25) gyűrűje eleintén menesz­tett, a (23) dugattyúról leemeltetik (2. ábra). Ezen pillahatban a hordó belseje áz (5) töltővezetékkel összeköttetésbe kerül, miáltal a. hordó a nyitott (6) veze­téken- át való nyomáskiegyenlítödés mel­lett alulról fölfelé megtelik. Ha a folya­dék a (46) csapnyílás fölé emelkedett, úgy az a (z) szabályozón át a (6) kiegyen­lítővezeték felé folyik a (z) szabályozó (45) üvegcsövéig. Amint ezen üvegcsőben á folyadék láthatóvá válik, a (41) du­gaszt az (SII) állásból az (SIII) állásba szorítjuk, miáltal a hordó elzáratik. Ugyanezen pillanatban az (y) szabályozó (20) kölyüjének további elöretolásával a (15) dugaszt a (14) szádbélésbe szorít­juk. Eközben a (23) dugattyút a (25) gyűrű a 3. ábrában föltüntetett helyzetbe meneszti és a (20) kölyü feje szorosan a szádnyílás elé kerül. Az eldugaszolás után a; (20) kölyüt a (60) emelő a du­gaszolóállásból kissé visszahúzza (3. ábra)'. A (20) kölyü visszamozgásának kezdetén a (23) dugattyú a súrlódás foly­tán a 3. ábrában föltüntetett helyzetben marad. Ha a kölyü (26) feje a (23) du­gattyút elérte, úgy a szabályozó a (23) dugattyúnak a ,(61) fölfekvésig való visz­szatérése folytán elzáratik. A visszahú­zott kölyü mellett a (62) térben megma­radó folyadékmennyiség oly csekély, hogy nem ömlik ki a tokból, ha új du­gaszt helyezünk be. Az eldugaszolt hor­dót ezután a szorítószerkezet oldiása mel­lett ledobjuk és új hordót helyezünk föl. SZABADALMI IGÉNYEK. i. Töltőeljárás mindennemű hordók­hoz, különösen sörös hordókhoz, nyo­máskiegyenlítéssel, melyet az jelle­mez, hogy a megtöltendö hordót le­felé fordított töltőnyílásával (pl. (14) szádjával) a készlettartállyal (pl. (4) ászokhordóval) közlekedő (5) töltő­vezetékhez kapcsoljuk, úgy hogy a hordó alulról fölfelé töltetik, míg a

Next

/
Thumbnails
Contents