72406. lajstromszámú szabadalom • Többszörös fogaskerékszivattyú kenőanyagok számára

Megjelent 1918. évi jnlius hó 29-én. MAGY. g^* Kffi. SZABADALMI FS S HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72406. szám. V/e/l OSZTÁLY. * Többszörös fogaskerékszivattyú kenőanyagok számára. FABRIKAT10NSGESELLSCHAFT AUTOMATISCHER SCHM1ER­APPARATE „HELIOS" OTTO WETZEL & C° CÉG HEIDELBERGBEN. A bejelentés napja 1917 junias hó 16-ika. Elsőbbsége 1916 m&jns hó 18-ika. A találmány tárgya többszörös fogas­kerékszivaittyú különösien sűrűnfolyós és merev kenőanyagok számára. Ez a szivattyú a kenőanyagot maga veszi ki a közös készlettartályból és azután a kü­lönböző kenési helyekre, illetve csőveze­tékekbe elosztja. Az ilyen többszörös fo­gaskerékszivattyúknál a kenőanyagot szállító fogkiözök bevezietöcsatornáira nagy nyomásit gyakoroló bevezetőszi­vattyú csak nagy nehézségekkel mellőz­hető, mert a kenőanyagnak a különböző kenési helyekre való egyenletes elosztá­sához szükséges, hogy a fogaskeftkszi­vattyú össze® fogközei kenőanyaggal ál­landóan egyenletesen legyenek meg­töltve. Ez a cél a találmány értelmében azáltal éretett el, hogy a szállító fogko­zökhöz menő bevezetőcsatornák az ezen célból a közös kószlettartály középvona­lával párhuzamosan fekvő tengelyeken el­rendezett fogaskerekek között az edények egyúttal a fogaskerékszivattyú tokját fö­lül elfödő fenekén vannak átvezetve; a jelzett célt továbbá a hajtó fogaskerékkel együtt kénysizermozgásuan hajtott, köz­vetlenül az edény fenekét végigsúroló és azt a bevezetőcsatornák egész körzetében elfödő szállítócsiga teszi elérhetővé. Az­által, hogy a fogaskerekek tengelyei a közös készlettartály középvonalával pár­huzamosam vannak elrendezve, a beve­zetőcsatornákat képező furatok közvetle­nül az edénynek vékonyan kiképezendő fenekében állíthatók elő.. Ezáltal igen rövid és elkérgesedés veszélyének igen kevéssé kitett csatornákat kapunk. A közvetlenül az edény feneke fölött mozgó és a bevezetőcsatornákkal ellátott feniék­fölületet elfödő szállítócsiga a bevezető­csatornák csekély hossza folytán elegendő nyomást létesít ahhoz, hogy a szállítást végző fogközök teljesen kitöltessenek. Ha azonban a fogközök teljesen meg vannak töltve, akkor a Togaskerék­szivattyúk sajátossága folytán meg van annak a biztosítéka is, hogy a szükséges kenőanyagmennyiség a csövezetél^ek hosszától függetlenül szállíttassék tovább. A fogáskerékszivattyúnaík és a szállító­csigánek a találmány értelmében lehe­tővé tett egyfesítése ezenkívül még azzal az előnnyel is jár, hogy üzembiztossága igen nagy és a berendezés nagyon olcsó; a leírt szerkezet különös előnnyel hasz­nálható lassan szállító kenősajtóként.

Next

/
Thumbnails
Contents