72405. lajstromszámú szabadalom • Fésűs menetvágókéshez való készülék

Megjelent 1918. évi július hó 29-én. _ MAGY. gfe KIR. SZABADALMI ffflf f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72405. szárú XVI/d. OSZTÁLY. Fésűs menetvágókéshez való készülék. TAUBER JÁNOS HENRIK CÉGVEZETŐ BÉCSBEN. A b«j«l«»Ua napja 1917 márcima hó 29-ike. Jelein találmány tárgya segédkészülók, melynek révén lényegesen megkönnyít­jük csavarmeneteknek fésűs késsel való vágását és a munkateljesítményt fokoz­zuk. A készülék lényegében egy, a fésűs, azaz többélű késre kengyellel, stb. rátol­ható és rajta megerősíthető vezetéket ké­pez, amelynek segítségével a fésűs kés az esztergán munka közben az eszterga­fej tengelyére fölerősített sablon menté­ben oly módon nyer vezetést, hogy a me­nettel ellátandó munkadarabon a sablon gyanánt szolgáló csavar menetmélysége, úgyszintén menetmagassága pontosan visszaadódjék. Az idetartozó vázlatos rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját tünteti föl. 1. ábra a készülék alaprajza. 2. ábra oldalnézet. 3. ábra elülnézet. » 4. ábra egy, a készülékkel ellátott esz­terga elülnézete. 5. ábra ugyanannak részleges oldal­nézete. Amint a rajzból látható, az (a) fésűs késre (b) kengyel van rátolva és (c) szo­rítócsavarral hodaerősítve. Az (a) fésűs késsel párhuzamosan és a késtől megfe­lelő távolságra a célszerűen fémből vagy bronzból készült és egyik végén (d') csúccsal, illetve vezető-éllel ellátott (d) másolószög van egy vezetékben olyképen vezetve, hogy az úgy az (a) fésűs késitől mért távolsága, mint pedig a munkada­rab tengelyétől mért merőleges távolsága irányában beállítható. Evégből a (b) ken­gyelnek mindkét szárában (f) hosszú lyuk van az imént említett tengely irányában a (d) vezető-, illetve másolószög (h) csa­varja és a szárak között megfelelő hézag van a (d) szög számára, viszont a (d) másolószögben magában az előbbire me­rőleges irányú (g) hosszú lyuk van; és ezeken a lyukakon megy át a anyá­val ellátott (h) csavar. A (h') anya meg­feszítése által az úgy a fésűs késhez, mint pedig a munkadarabhoz képest pontosan beállítható (d) vezető-, illetve másoló­szög mindenkori helyzetében rögzíttetík. Amiikor a készüléket használjuk, il­letve midőn % az (a) fésűs késsel menetet vágunk, akkor — amint a 4. és 5. ábrá­ból látható — először is az (a) késihez képest beállítjuk a (d) másolószöget, majd beillesz;jük ez utóbbit a (k) esz­tergatengelyre ráhúzott (i) sabloncsa­varba, egyben pedig az (a) fésűs kést a (j) munkadarabnak nekifeszítjük. A (k)

Next

/
Thumbnails
Contents