72401. lajstromszámú szabadalom • Tagozott kazánba való tag

^ ytwt*v/l HH^K SZABADALMI LEl RÁS 72401. s^^vS-^-t) v/e/a. OSZTÁLY. Tagozott kazánhoz való tag. ANDEBS BOBCH RECK MŰSZAKI KAPITÁNY HELLEBUPBAN (DÁNIA). A bejelentés napja 1916 augusztus hó 29-ike. A mellékelt ábrák, példa gyanánt a ta­lálmány egyik foganatosítási alakját tün­tetik föl. Az 1. ábra négytagú kazán függélyes 'hosszmetszete. A 2. ábra a kazán vízszintes metszete. A 3. ábra a kazán függélyes harántmet­szete. A 4—7. ábrák a kazán egyik részletének (a szekundér levegő hozzávezetésére szolgáló csatornának) különböző fogana­tosítási alakjait mutatják. A kazán oldalsó tagjait (a) jelöli, (b) a hátsó és (c) a mellső középtagok, ame­lyek az ábrán föltüntetett foganatosítás­nál egyszersmind a kazán rostját alkot­ják, (d) a kazánnak a rost fölé helyezett tüzelőanyag tartánya, (e) a tűztér, amely­ből az (f) füstcsöveik kiindulnak, (g) a főfüstcső, amelybe az (f) füstcsövek be­torkolnak, (h) a kazán füstelvezető csöve, (i) ós (k) a fő-, illetve az elágazó csator­nák a szekundér levegő számára és (n) az (i) főcsatornák és (k) elágazó csator­nákat összekötő csatornák. Végül (1) és (m) a (k) csatornákon keresztül áramló levegő kiáramlási nyílásai. A találmány tárgya: a szekundérle-A találmány oly kazánlagokra vonaí­'kozik, amelyekből oly tagozott kazánt rakhatunk össze, amelyben gazdaságo­san égethetünk el bitumenózus tüzelő­anyagot és amelyek oly szerkezetűek, hogy kis kazánok esetén sem túl súlyo­sak és így olcsók. Ismeretes, hogy oly kazánokban, ame­lyeknek aránylag nagy tüzterük és jelen­tékeny szekundér égési levegő-hozzáve­zetésük van és amelyek bőven mérete­zett nagy keresztmetszetű füstcsővel van­nak fölszerelve, eredményesen égethe­tünk el bitumenózus tüzelőanyagot, kü­lönösen ha a tüzteret tűzálló anyaggal •védjük meg a teret körülvevő, vízzel hű­tött falakra való túlságos hőátadás ellen. De ilyen nagy tűztér és nagy keresztmet­szetű füstcsövek nagyon megdrágítják a (tagozott kazánt, minthogy a tagok fűtö­íölületükhöz viszonyítva szükségképen (nagyok és nehezek. Jelen találmánynak •ennélfogva az a célja, hogy tagozott ka­zánokban a szekundér levegő hozzáveze­tését a tüzelőanyag elégése folytán kelet­kező gázokhoz oly módon rendezze el, hogy jó és füstnélküli elégés létesüljön (lehetőleg kis tüztérben és lehetőleg kis füstcsőkeresztmetszetek mellett.

Next

/
Thumbnails
Contents