72395. lajstromszámú szabadalom • Eljárás légterekkel ellátott falak szigetelésére és hozzávaló készülékek

Megjelent 1918. évi Jnlius hé 39-én. MAGY. KIR. SZABADALMI j|||g HIVATAL SZABAD ALMI LEÍRÁS 72395. szám. vilf/a. OSZTÁLY. Eljárás légterekkel ellátott falak szigetelésére és a hozzávaló készülékek. AKTIEBOLAGET EFFEKTÍV VÁLLALKOZÓ CÉG STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1913 május hó 7-ike. A találmány tárgyát képező új falszi­getelő eljárás abban áll, hogy egy alkal­mas, a külső fölületet határoló zsaluzásba kellő közbenső térrel és az öntendő falba leendő megerősítés céljából esetleg vája­tokkal, vagy kiugrásokkal ellátott, parafa­kőből, betonból vagy más célszerű anyag­ból készült, szigetelt vagy nem szigetelt fálgerinceket helyezünk el, úgy hogy azok között, valamint a külső zsaluzás felé hézag marad és hogy 'két-két ilyen fal­gerinc közé egy-egy belső üreget képező, kivehető zsaluzást helyezünk, amire az­tán abban a hézagba, mely igy a belső zsaluzás, valamint a falgerincek homlok­síkja és a külső zsaluzás között támad, a betont beöntjük. A külső és belső zsa­luzás eltávolítása után igy üregekkel el­látott falat nyerünk, amelybe hozzátar­tozó és erősítő, esetleg pedig szigetelő rész gyanánt belejutnak az említett ge­rincfalaik homlokrészei. A gerincfalakat előállíthatjuk zárt belső zsaluzás segélyé­vel is. A fal öntésekor azután a falgerin­cek ebben az esetben a többi falrészekkel együtt öntetnek. Hogy a szigetelést emel­lett elősegítsük, vagy pedig más szavak­kal, hogy az áthatoló nedvesség* stb. szá­mára az úthosszát növeljük, két^szom­szédos légréteget célszerű egymáshoz ké­pest zeg-zugosan elrendezni. A zsaluzást az alsó réteg öntése után eltávolítjuk és a megöntött fal fölső részén újra elhelyez­zük, amikor is a fölső zsaluzás a megön­tött falrészek fölé harántirányban elhe­lyezett betétvasakon nyugszik, amelyek a legközelebbi öntés alkalmával a falba jutnak. Az idetartozó rajzok részint a meg­adott eljárás szerint előállított falszerke­zeteiket tüntetik föl, részint pedig külön­féle részletszerkezeteket, amelyek az ilyen üreges falak előállítására fölhasználtat­nak. Az 1. ábra vízszintes metszetben tünteti föl a leírt eljárás szerint előállított üre­ges fal egy részét, az említett falszerke­zetnek kiviteléhez tartozó külső és belső zsaluzással és azon szerkezeti részekkel együtt, amelyek révén a zsaluzásokat be« tonöntésnél rögzíthetjük és áthelyezhet­jük. A 2. ábra a külső zsaluzás egy részletének élülnézete. A 3. ábra a jelen eljárás szerint megépí­tett falszerkezetet függélyes metszetben mutatja, részben belső, részben külső zsaluzással. A

Next

/
Thumbnails
Contents