72395. lajstromszámú szabadalom • Eljárás légterekkel ellátott falak szigetelésére és hozzávaló készülékek

_ 3 — 4. (L. a 8. rajzlapon a 23. ábra mellett} ábra egy részletet mutat. Az 5. a, b, c, d ábrák különféle falgerin­cek szerkezeteit mutatják. A 6. ábra egy, a jelen eljárás szerinti fal­nak vízszintes metszetét tünteti föl, zárt belső zsaluzással és a zsaluzás kiemelé­sére szolgáló elrendezéssel egytitt. A 7. ábra ugyanezen • készüléknek függé­lyes metszete. A 8. ábra fölülről mutatja egy zárt belső zsaluzásnak részletét. A 9. ábra egy ilyen zsaluzásnak függélyes metszete az előbbi ábra A—A vonala sze­rint A 10. ábra ugyanazt a formát fölülről mutatja, azonban egy más munkahely­zetében. A 11. ábra ugyanazon formának függé­lyes metszete a 10. ábrának M—N vonala irányában. A 12. ábra fölülről mutatja egy mag más kiviteli alakját. A 13. és 14. ábra a 12. ábrának A- 13, illeive C—D vonalai irányában két, egy­másra merőlegesen álló függélyes met­szetet mutat. Egy más kiviteli alakot a 15. ábra fölülről mutat, a 16. ábra pedig a 15. ábrának E—F vo­nala szerinti függélyes metszetben. Itt két, egymással szembe eső zsalufal csuk­lósan van kiképezve. A 17. és 18. ábra fölülről, illetve függé­lyes metszetben mutat olyan üreges fal­szerkezeteit, amelynek megépítésénél az imént említett zsaluzások alkalmaztat­nak. A 19. ábra azt mulatja, hogy a zsalufala­kat miként kötjük össze egymással hossz­vagy magasság-irányban, láncok vagy csuklótagok alkalmazása segélyével. A 20. ásbra egy zsaluzás elrendezését mu­tatja görbe, illetve szögletes vonal szerint meghajlított végfalakkal, amelyek arra szolgálnak, 'hogy a formafalak könnyeb­ben eltávolíthatók legyenek a frissen megöntött és tehát még nedves betonfa­laktól. A | 21. ábra ezen kiviteli alaknak részie­| teit mutatja. A | 22. ábra egy vezetőkészüléket, továbbá egy vezérrúdnak kiviteli alakját mutatja, amelynek révén a zsalufalakat működés­ben tartjuk. A 23., 24 és 25. ábrák elülnézetben, il­letve a 23. ábra I—J és G—II vonalai szerinti metszetben készülékeket mutat? nak, amelyek a jelen találmány szerint} építkezésnél egy ajtó- vagy ablaknyílás­nak megöntésére szolgálnak. A jelen találmány tárgyát képező, üre­ges betonfalak szigetelésére szolgáló el­járást a következőkben a rajzok'nyomán részletesen írjuk le. Az 1—5. ábra magát a fal szerkezetét és az annak öntésére szolgáló készüléket mutatja. Az 1. ábra olyan betonból öntött fal tüntet föl, amely három (1, 2, 3) falrétegböl és köz­benső (4) gerincekből, illetve erősíti'*, vagy támasztó dúcokból áll és maguk az (5) üregek, vagyis légterek oly . módon vannak öntve, hogy az egyező fekvésű üregek a két sorban egymáshoz képeit zeg-zugosan vannak eltolva. Ebből az az előny támad, hogy valamennyi olyan be­folyásnak, amelynek a falak kitéve lehet­nek, mint zaj, hő, nedvesség vagy ha­sonló, amely bárhol is hat a fal fölületére, egy hosszú útat kell megtennie, hogy a falon áthatoljon, miáltal nagyon jó szige­telést érünk el. Ha az (1) külső réteg nedvességnek van kitéve, pl. ha esik az eső, akkor a nedvességnek az (1) rétegén . való- áthatolása után a (4) gerincen, az­után a (2) rétegen, majd ismét egy (4) gerincen és végül a (3) rétegen kell át­hatolnia, amíg a helyiségbe juthat. Ha ©melleit a (4) gerincek valamely szige­telő anyagiból, mint pl. parafatéglából vannak készítve, akkor csaknem lehetet­len, hogy a kérdéses befolyások áthatol­hassanak a három rétegből képezett fa­lon. Egy ilyen falszerkezetet következő­képen építünk meg: ha már a (11) külső zsaludes^kákat alkalmas megerősítések segélyével elhelyeztük, elhelyezzük az üregek képzésére szolgáló (10) belső zsa-

Next

/
Thumbnails
Contents