72386. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromos fűtőtestek előállítására fémkiröpítő eljárás alapján

Megjelent 1918. évi juliua hó 89-én. HAGY. szabadalmi Kia HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72386. szám. vn/i. OSZTÁLY Berendezés elektromos fűtőtestek előállítására a fémkiröpítffeljárás alapján. MAGYAR ÓLOMÁRÜGYÁR R.-T. CÉG BUDAPESTEN. A*b«j«U»Ma ajiptjK 1916 májú hó 10-ik*. IlaSbbaig* 191* jnli«s hó 17-ike. A találmány tárgya berendezés elek­tromos fűtőtesteik előállítására a fémki­röpítőeljárás alapján, mely lényegében abban áll, hogy egy esztergapadszerÜ berendezésben befogott csőalakú testre egy vezető orsó segélyével mozgatott per­metező által kiröpített fémsugár a per­metező és a csőalakú test között elren­dezett és divergáló fölületekkel bíró ve­zetősablon révén oldalt élesen határolta­tik úgy, hogy a fémsugár széjjelszórása meggátoltatik. A rajzon a berendezés van föltün­tetve. Az 1. ábra fölülnézete. A 2. ábra a vezetősablon nagyobbított lép íékben. A 3. ábra a fémsugár széj jelszórását mu­tatja, az eddig használt sablonoknál. A 4. ábra a fémsugár éles határolását mu­tatja a találmány szerinti sablon haszná­lata esetén. A tűzálló anyagból, pl. ohamottból, béuxitból, vagy hasonló anyagból ké­szült (1) csöalakú test az eszfcerjgapad­szerü berendezésben (3) befogó tok( és (4) csúcs között van tartva. A (3) be­fogótok az (5) lépcsős tárcsa segélyével forgatta tik, mely egyszersmind (6) ke­rékmü közvetítésével a (7) vezető orsót is forgatja. A vezetőorsón (8) szupport van elrendezve, mely gz ismeretes szer­kezetű és permetező gyanánt szolgáló (9) pisztolyt hordja. A (9) pisztoly tor­kolata előtt bizonyos távolságban egy vezetősablon van elrendezve, mely két (11) és (12) pofával van ellátva. Az egyik (12) pofa (2. ábra) a (13)1 kivágásokkal van ellátva, melyeknek célja, hogy a (11) és (12) pofa egymástóli távolsága változtatható, legyen. Mindkét (11) és (12) pofa a (9) permetező fölé széjjel­menő (14) és (15) fölülettel bír. A (11) és (12) pofák előnyösen acéllemezből készülnek és a (14, 15) fölületek fényesre vannak csiszolva és bezsírozva. Ha az esztergapadszerü berendezést és a (9) pisztolyt üzembe hozzuk, akkor a csőalakú (1) testre egy csaVarmenet­alakú fémsáv röpíftetik. Ha a (17) fém­sugarat egy (18) sablonon (3. ábra) ke­resztül vezetnő'k, mint amilyenek pl. a homokfúvógépeknél használhatnak, ajk­kor a sugár a (18) sablon (19) szélei fö­lött oldalt széjjelszóródva, illetve a (16) fémsáv oldalai élesen hlatárolva nem volnának és azon veszély forogna fönn, hogy az oldalt szétszórt fémrészecskék,

Next

/
Thumbnails
Contents