72375. lajstromszámú szabadalom • Röperővel működtetett kapcsoló, főleg indukciós mótorok számára

Megjelent 1918. évi júl ius hó 19-én. ^ KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72B75. ís-xárii. VII g OSZTÁLY. Röperővel működtetett kapcsoló főleg indukciós mótorok számóra. OESTERREICHISCHE BROWN, B0VER1-WERKE A.-G. CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1917 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 augusztus hó 1-je. Ismeretes már több oly elrendezés, amellyel elektromotorok rótorának kap­csolását bizonyos fordulatszámnál önimű­ködöen változtatni lehet. Ezen elrendezé­seknél általában a szóbaitfoirgó bizonyos fordulatszámnál több kontaktust kell pontosan egyidejűleg zárni és azokat a­mótor további üzeménél állandóan nyo­mással zárva kell tartani. Hogy a kontak­tusok ki ne marassanak, azoknak a kap­csoló művelet megkezdése után okvetle­nül és legjobban gyorsított mozgáissal be kell csappanniok. - A jelen találmány szerinti centrifugális szabályozónál, amely ezekkel az előnyök­kel rendelkezik, a röperővel a mótor ten­gely irányában ható rugóerő működik szemben. A rúgó egyrészt a mótor ten­gelyére vagy az utóbbival szilárdan össze­kötött részekre, másrészt pedig a tengely hosszában eltolható csúszóperselyre ta­maszkodik; ez utóbbira a centrifugál­sűlyokkal' ellátott szögemelők támasz­kodnak. A csatolt rajzon a találmány tárgyának két kiviteli példáját szemléltettük. Mind a kettő csúsztató gyűrűnélküli indukciós mólotok tekercseléséhez való önműködő rövidrezáró szerkezet. Az 1—3. ábrán föltüntetett foganatosí­tási alaknál maguk a (c) kontaktuskefék és (h) tartójuk alkotják a lendítősúlyokat. A (w) tengelyen a (b) persely tolható el, melyet a (w) tengellyel párhuzamos ten­gelyű három (f) rúgó szorít a (g) tok (d) födeléhez oly mértékben, amennyire ezt •a (c) kefék megengedik. Az utóbbiak nyitott kontaktusok esetén háttal a (b) perselyre vagy a (w) tengelyre támasz­kodnak. Minden egyes (c) kefe egy-egy (h) szögemelőn van megerősítve, mely az (a) görbület k'örül forgatható és rövidebb szárával a (b) persely kiugró (r) széléhez támaszkodik. Ha a fordulatszám határ­értéke eléretett, a (c) kefék a (g) to^on megerősített (k) kontaktusra csappannak. A (c) kefék veszélyes hajlítási igénybe­vételét azáltal kerüljük el, hogy adott ésetben a (h) emelők a (g) tokhoz tá­maszkodhatnak. A csappanó hatás azáltal jön létre, hogy 1. a röperő a kontaktus útjával növeke­dik, 2. a kapcsoló művelet közben a rugó­erő támadó emelőkairja megrövidül és

Next

/
Thumbnails
Contents