72375. lajstromszámú szabadalom • Röperővel működtetett kapcsoló, főleg indukciós mótorok számára

ezzel egyidejűleg a röperö támadó emelő­karja meghosszabbodik és ö. azáltal, hogv lágy rugókat alkalmazunk.' A három fázis egyidejű működtetését a valamennyi fá­zis számára közös (b) persellyel érjük el. Hogy azonban mégis mindegyik (c) kon­"taktuskefe a jó fölfeikvéséhez szükséges egyéni mozgást elvégezhesse, a (b) per­selynek a (w) tengelyen kis játéka van. (v)-vel leégő kontaktusokat jelöltünk. A 4. és 5. ábrán látható elrendezésben a (b) csúszópeirselyt ismét a (w) tengely­végen vezetjük, ez a persely azonban bel­sejében a röperővel szemben haló (f) ru­góval van ellátva. A (c) kontakt uskefák ebben az esetben nem képezik egyúttal a lengősúlyokat is, hanem a (b) cisúszó­perselyben vannak mereven megerősítve. Minden egyes (c) kefével átmérőirányban szemben egy-egy (h) szögemelő van a (b) persely kinyúló széléhez csuklósan erő­sítve, amely könyökén az (1) vezetógör­göt és szabad végén - az (s) lengősúlyt tartja. A (R) emelő a (w) tengelyen meg­erősített (p) lemez egy hasítékán nyomul keresztül, mely az (1) görgök vezetése céljából hátlapján nyelvalakú (z) vezér­görbékkel van ellátva. A sebességhatár átléptekor az (s) lendítősúlyok kifelé ró- • píttetnek és az (1) gcrgök a (z) görbéken legördülnek; a (c) keféket a (b) persely az (f) rúgok nyomásával szemben a (k) kontáktusdarabokra szorítja. A csappanó hatást' ismét az emelőkar változtatásával és az (1) görgőknek a (z) nyelveken való kellő vezetésével érjük el. A röperö kezdetben rendkívül gyors nö­vekedése után a bapcsolómozgás vége felé az emelőkar változása folytán már az (s) súlyoknak a (p) lapra való támasz­kodása előtt bizonyos mértékben tompít­tatik, ami a kefék fölfekvésénél az ütést enyhíti. Valamennyi fázisnak egyidejű működtetését az összes (c) keféknek a kö­aös (b) csúszóperselyen való elrendezésé­vel érjük el, mig valamennyi kontaktus biztos fölfekvésére a kontaktüskeféknek . megfelelő nagy rúgózásával, továbbá az­által teszünk szert, hogy úgy a kontoktus­keféket, mint a kontaktusokat is szerelé­sük után közösen munkálhatjuk meg. SzA.BADA.LHL IGÉNYIK. 1. Röperővel működtetett kapcsoló, loleg indukciós motorok számára, azáltal jellemezve, hogy a lengősúlyok, ame­lyek a mozgatható kontaktuskefékkel azonos számban vannak elrendezve, szögemelők közvetítésével a mótor tengelyével központosán elrendezett, tengelyirányú rúgónyomással szem­ben mozgatható perselyre hatnak és pedig oly elrendezésben, hogy a röp­erö csappan óhatás elérésére a kap­csolóművelet bevezetése után lényeg­ben jobban növekszik, mint a rúgó­' nyomás által kifejtett ellenerő. 2. Az 1. igényben védett kapcsoló foga­natosítása alakja, azáltal jellemezve, hogy maguk a kontaktuskefék alkot­ják a lengősűlyokat és érintői ranyú forgástengelyt! szögemelőkön vannak megerősítve (1—3. ábra). 3. Az 1. igényben védett kapcsoló foga­natoisítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a osúszópersalyen mereven meg­erősített korttaktuslkefék lengősúlyai egymással átmérőirányban szemben feküsznek és a csúszóperselyen érint o­irányban ágyazott tengelyek körül forgathatók, mi mellett a lengősúlyo­kat a forgótengelyükkel összekötő szög­emelők könyökükön görgőket tarta­nak, melyek egy görbe mentén vezet­tetnek. (4. és 5. ábra.) ' 4. Az 1—3.. igényben védett kapcsoló fo­gamatosítási alakja, azáltal jellemezve, Hogy a csúszópersely csúszópályáján játékkal van elrendezve, oly célból, hogy a kontalktuskefék egyéni beállása lehetővé váljék. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RéS?véNYTÁR8AsAo NYOMDÁJA 6U0APG6TB*

Next

/
Thumbnails
Contents