72368. lajstromszámú szabadalom • Kiegyenlítőszerkezet vezetőfékszelepeken

Megjelent 1918. évi julius hó l9-é«. MAŰY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEÍR A S 72368. szárú v/b. OSZTÁLY. Kiegyenlitff sserkeaet TeMt6féksiel*p«ken. KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BÉRLIN­LICHTENBERGBEN. A kajelentés napja 1916 dacember hó 36-ika. A különböző rendszerű, végigmentő vasúti fékek számára való, kiegyenlítő szerkezettel ellátott ismert vezető-féksze1 1 epeknél a kiegyenlítő szerkezetet csupán fékezésnél alkalmazzák. Ennek az a hát­ránya, hogy lazításnál, illetvei á főveze­téknek a vezető dobogóján elrendezett vezetőfékszeiep segélyével történő, föltöl­tésénél • főleg oly fékeknél, melyek foko­zatos lazításra vannak berendezve, a fő­vezeték könnyen egyenlőtlenül töltetik föl, mivel a nyomás a vonat miellső részé­ben lévő fővezetékben eleinte jobban emelkedik, mint a hátsó részben lévő fő­vezetékben és hogy ennek megfelelően * fék oldása egyenlőitlenül megy végbe, aimi a vonatban káros lökésekre és ránga­tá sokra ad alkalmat. A vasúti üzemben f öllépő eme zavarok­nak a lehetőséghez képesít való kiküszö­bölésére a mozdonyvezetőnek a vezetö­fékemelő kezelésénél a végigmenő fékbe­rendezéssel ellátott vonat mindenkori hosszához kellene igazodnia úgy, hogy a fővezetéknek hosszú vonatoknál való föl­tölitésénél a vezető fék emelőt nosszabb ideig kellene a töltési helyzetben tartania, mini rövid vonatoknál. Az e tekintetben helyes időtartamnak mindenkori becslése azonban igen nehéz és a vezető fékszele­pet kiszolgáló mozdonyvezetőtől nagy ügyességet és gyakorlatot igényel. További nehézség abban van, hogy ha fekozatos lazításnál a vezető fékemelőt nem óvatosén, illetve lassanként helyezik vissza a zárási helyzetbe, a vonat mellső részéiben könnyen lép föl szándékolatlan utófékezés, amennyiben a főlégvezetékből a fővezetékbe átáramló léghullám hirtelen megszakad és a vonat mellső fővezetéké­ben uralkodó túlnyomás hátrafelé terjed úgy, hogy a vorisat mellső részében a fék­szelepek átváltatnök, írnely átváltás a fék meghúzásált és a vonatban a járművek­nek káros ütközését vonja maga után. Ezeket a nehézségeket ,és hátrányokat küszöböli ki a találmány tárgya annyi­txan, hogy kiegyenlítő szerkezete nemcslak a fékezésnél, hanem a lazításnál is alkal­mazást talál, még pedig a következő módon: A .lazításhoz, illetve föltöltésihez szük­séges nyomásnövelést először is nemj köz­vetlenül a fővezetékben létesítjük, mely­nek levegötartálma minden vonatnál kü­lönböző, hanem a kiegyenlítőtartályban,

Next

/
Thumbnails
Contents