72365. lajstromszámú szabadalom • Gumipótló anyagból előállított telt abroncs

Megjelent 1918. evi julius ho 19-én. ' MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72865.. szám. XX/a. OSZTÁLY­Gumipótló anyagokból előállított telt abroncs. JUNG-REINHART CARL MÉRNÖK AGGEBACH-MARKTBAN ÉS DREXLER ANTON MŰÉPÍTÉSZ WIENBEN. A bejelentés napja 1917 január hó 26-ika. A jelen találmány tárgya gumipótló anyagokból előállított telt abroncs, mely­nek jellemzője az, hogy három vagy több koncentrikus rétegből áll, melyek válta­kozva jobb- és balmenetű, zárt spiráli­sokban tekercselt négyszögharántmet­szetü szalagokból állnak. A telt abroncs rugalmas tulajdonságai­nak növelésére a legbelső réteget cső gyanánt állítjuk elő és két-két tekercs között tetszőlegesen haladó csatornát rendezünk el, mely vagy azáltal keletke­zik, hogy maguk a tekercs'szalagok ré­zsútosan haladó vályúkkal vannak el­látva, melyek a szalag csévelésénél foly­tatólagos csatornákká csatlakoznak egy­más mellé vagy peidig, hogy két egymás­hoz csatlakozó menetű tekercs közé csa­varszerüen vagy perifériásán haladó bor­dákat helyezünk el. Az egyes rétegeket alkotó meneteknek zárt csővé való egyesítése, valamint az egyes rétegeknek egymással való egyesí­tése a szokásos vulkanizáló eljárással történik. _A rajz 1. ábrája perspektivikus nézetben egy Sl találmány szerint előállítóit kerékab­roncs egy részét mutatja kinyújtott hely­zetben, részben eltávolított menetrétegek mellett. A 2. ábra ugyanannak a kerékabroncsnak harántmetszete, a keréktalpra ráhúzott helyzetben. A 3. és 4. ábrák ennél a foganatosítási alaknál alkalmazott középső tekercssza­lag fölülnézete és hosszmetszete. Az E. ábra az 1. ábra szerinti helyzetben egy másik foganatosítási alakot szemlél­tet, melynél az ürös terek aziáltal kelet­keznek, hogy két egymáshoz csatlakozó menetű tekercs közé oly tekercs van el­helyezve, melynek menetei ürös közbenső tereket tartalmaznak. Az t—4. ábrákban föltüntetett kivitelű abroncsot úgy készítjük, hogy először a négyszögharánimetszetü (m) szalagot al­kalmas (z) tövisen hengeres, vastagfalú csővé tekercseljük. Az ily módon alakí­tott vaslagfalú cső fölé már most, ellen­kező irányban, egy második (n) anyag­szalagot ugy tekercselünk, hogy az egyes meneteknek ütközőhasítékai pontosan egymáshoz csatlakozzanak. Az ezen má­sodik menet előállítására szolgáló (n) szalag (3. és 4. ábra) rézsútosan haladó

Next

/
Thumbnails
Contents