72362. lajstromszámú szabadalom • Vasútisín megerősítés

Megjelent 1 tf 18. évi julius no 19-én. MAGY. Kitt. szabadalmi j g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS szán.. V/a/l. OSZTÁLY. Va8ÚtÍBÍnmegerŐ8Ítés. GEORGS-MARIEN-BERGWERKS- UND HÜTTENVEREIN AKTIÉN­GESELLSCHAFT CÉG OSNABRÜCKBEN. A bejelentés napja 1916 május hó 11-ike Alátétlemezekkel és szorítólemezekkel ellátott keresztaljas vasúti fölépítmények­uél az a hátrány mutatkozik, hogy az egyik végüköna sintalpra szorosan rá­fekvő, másik végülkön pedig az elátétle­mez ferde lécéhez támaszkodó szorító­lemezek az előállításnál elkerülhetetlen pontatlanságok vagy az üzemben beálló kopások folytán bekövetkezett legcseké­lyebb eltéréseknél a rajzban megállapí­tott méretektől neim feküdhetnek többé vízszintesen. A szorítólemez ekkor sem a sintalpra, sem az alátétlemez ferde lécére, nem fekszik többé simán föl, hanem "vo­nalas érintkezéseik jönnek létre, melyek gyors kopást okoznak. így pí. a szorító­lemez csali alsó élén érinti a ferde lécet, mihelyt kissé mélyebben ül a sintalpon, mínt a ferde lécen. Vagy megfordítva: a ferde léc és a szorítólemez közt csak fönt jön létre érintkezés^ mihelyt az ekkor a fölsö sintalpél körül elforgó 'szorítóle­mez, hátul mélyebbre nyomódik le, mint a sínen. További nagy hátrány á külső kampós léccel ellátott sinalátétlemezeknél, hogy a sin általában nem az alátétlemez föl­fekvési fölületére nyomódik, aminek oka az előállításnál elkerülhetetlen pontatlan­ságok és az, hogy a kampót a megenge­dett legnagyobb sintalpvastagságra kell>. méretezni. 1 4 A jelen találmánnyal ezeket a hátrá­nyokat úgy szüntetjük meg, hogy úgy a sintalpat, mint az ezt maguk közé szorító megerősítő elemeket, nevezetesen az alá­tétlemezt ' és a szorítólemezt, oldalas érintkező helyeiken, a sinfölfekvési fölü­lethez hegyes szög alatt hajló, utánhúz­ható síkalakú ütközöfölületeikkel látjuk el. Ezáltal a sintalp és az alátétlemezen lévő kampónak alsó éle közt a játéktér ártalmatlanná lesz, mert a sin, a szorító­lemezt a sin belső oldalán leszorító csa­var meghúzásakor, egyszersmind a sin­talp minkét oldalán, sima fölületi érint­kezés mellett befogatiik, anélkül, hogy a szorítólemez ferdén állhatna be. A mellékelt rajzon: az 1. ábra az új sinmegerősítést mutatja fakeresztaljon, a 2. ábra vaskereszt aljon, mig a '.'>. ábra a fakeresztaljon való sinmeg­erősítés egy másik módját ábrázolja. Az 1. ábrán a sin (a)-val, az alátétle­mez (b)-»vel. a szorítólemez (c)-lvel, a

Next

/
Thumbnails
Contents