72343. lajstromszámú szabadalom • Kapaszkodó kerék motoros vontató járművek, mótoros ekék és effélék számára

Megjelent' 1918. évi juliua hó 19-én. MAGY. fa KIR SZABADALMI Mg HIVATAL * SZABADALMI LÉTRÁS 72348. szám. X/a. OSZTÁLY. Kapaszkodókerék mótoros vontató járművek, mótoros ekék és effélék számára. A. HORCH & CIE. MOTOR WAGEN^ERKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ZWICKAUBAN. A bejelentés napja 1917 márcios hó 17-ike. A vonóerő növelésére mótoros ekéknél, mótoros vontató járműveknél és effélék­nél a kajpaszkodóke'rek ék egész sorozatát javasolták már, melyeknél a kapaszko­dók állíthatóan voltak a kerék kerületén elrendezve, ahol is a vonóerő a kapasz­kodóknak a' kerék forgásánál a talajba .vtaló behatolása folytán a csupán adhae­sió útján előállítható vonóerőhöz képest növeltetett. Ezen kapaszkodókerekeknél fontos: 1. Biztos üzem anélkül, hogy a kapaszr ' kodók a vezetékekben pld. elpiszkolódás folytán megszorulnának. 2. Könnyű beállíthatósága 3. A föllépő nagy igénybevételeknek ellenálló föltétlen biztos "Szerkezet. Az eddigelé ismeretessé vált kapasz­kodókerekek ezeknek a föltételeknek nem felelnek meg. A találmány szerinti új szerkezet már most az isimert hosszveze­tékes kapaszkodószerkezetek hátrányait küszöböli ki. A találmány tárgyánál ugyanis a ke­rékkoszorun beállítható kapaszkodók nem vezetékejt mentén állíthatók be, melyeknek eltömődése ( a kapaszkodók beállítíhlatóságát meggátolja és az új szer­kezet lényege az, hogy a kapaszkodók szögemelők alakjában vannaik kiképezve, ahol is az etnelők forgáscsapjai csuklója a szögalakú kapaszkodó-nyúlványtól elég távol fekszik. Ezáltal egyrészt azt érjük el, hogy a tulajdonképeni kapaszkodó rész vezetékeitől teljesen elteikinthetünk, másrészt pedig a kapaszkodó leeső kar­jai a csuklót el neim piszkolhatják, mert a csukló a kapaszkodótól távol fekszik. Tekintetbe veendő még az is, hogy egy minden oldalról vezető persely által kö­rülzárt csiap esetleges elpiszkolódással^ szemben távolról sem olyan érzékeny, mint oly vezeték, melyben egy állandóan a talajjal érintkező szerv tengelyirány­ban van vezetve. Emellett a kapaszkodók óly kiképzése lehetséges, hogy azok a legkedvezőbb hatásszög alatt hatolhatnak be a talajba, mely hatásszög a kapaszko­dók sajátos alakítása folytán, azoknak különböző magassági helyzetekben való beállításánál is megtártható. Ha meggon­doljuk még, hogy a kapaszkodók forgás-, csapjait az ezen csapokat körülzáró olaj­kamrák állandóan kenik, világos, hogy az ilyfajta szerkezetnek kedvezőtlen ta­lajviszonyok mellett is valamennyi üzem-

Next

/
Thumbnails
Contents