72343. lajstromszámú szabadalom • Kapaszkodó kerék motoros vontató járművek, mótoros ekék és effélék számára

föltételnek kell megfelelnie. A kapaszko­dók beállítása, ellentétben azoktkál á szer­kezetekkel, melyeknél valamennyi ka­paszkodó beállítása egyidejűleg, pld. fo­gaskerékhajtás útján történik. A jelen találmány szerint egyenként létesíttetik, amennyiben a kilengethető kapaszkodók furatokkal vánrtak éllátvia, mfelyékrfek segélyével kűíönfcö'zö rrVagíássági hfelVafe­tekben egy szilárd biaknak korrespon­deáló furatain átdugható orsók segélyé­vel rögzíthető. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját met­szetben szemlélteti. A kapaszkodókerék a (e) koszorúból áll, melyekben a szögemelők gyanánt ki­képezeit (i) kapaszkodó fölölettel bíró (a) markolók mindegyike külön-külön, egy-egy (b) orsó körül lengethetően van ágyazva, mimellett a kapaszkbdóorrok a (c) kerékkoszorú (e) nyílásain hatolnak át. Az (a) kapaszkodó emelőnek egy a , kapaszkodóornal szembenfekvő nyúlvá­nyában (f) furatok vannak kiképezve, melyeknek segélyével a kapaszkodó kü­lönböző magassági helyzetekben, még pedig mindegyik 4 külön-külön egy bak (g) furatain átdugott (b) orsók segélyével rögzíthető. A forgás csápnak a talajba behatoló markoló orrától való nagy tá­volsága folytán az orsó és az ezen or§ót körülvevő persely elpiszkolódása meg vap nehezítve annál is inkább, mert a perselyt még egy olajkamra tömítétten zárja el, mely kamrában az olaj a (d) gyűrűs horonyhoz hozzávézettetik. A lengethető kapaszkodókniak egyen­ként való előállítása, a pld. fogaskerék­hajtás útján történő egyidejű elállítással szemben azzal a különös előnnyel bír, [ hogy a bteállitás. minden egyes helyzetben és a talaj minőségétől függetlenül történ­het, mert elsősorban a talajtól távolabb fekvő kapaszkodókat állítják be, azután elforgatják a kereket és a talajból, kihú­zódó kapaszkodókat állítják be. AAii a kapaszkodóknak különböző ma­gassági helyfeetélbén .Való rögzítésébe szolr gáló furatokat illeti, ezek a kerék kerüle­tével párhuzamosan lehetnek elrendezve, amint ezt a rajz föltünteti, esetleg egy­máshoz képest eltolva- vagy pedig a ke­rék kerületéhez képest tengelyirányban amenriyrben a kapaszkódó nyúlványa a bakot villaszerüen fogja körül. • SZABADALMI IÍÉKTII. .1. Kapaszkcdókerék motoros vontató járiművsk, motoros ekék és effélék számára, jelletmezve azáltal, 'hogy a kapaszkodók forgáspontok körül len­gethető emelők gyanánt vannak kiké­pezve. 2. Az 1. alatti igényben védett kapasz­kodókerék, jellemezve azáltal, hogy a kapaszkodófölületek,, külön vezeték mellőzésével, a kerékkoszorú nyílásain vannak átvezetve. 3. Az 1. alatti igényben védett kapasz­kodókerék, jellemezve azáltal, hogy a kapaszkodóknak különböző magas­sági helyzetekben való rögzítése, egy­mástól függetlenül, oly orsók segélyé­vel történik, melyek egyrészt a kerék­talp szilárd bakjainak, másrészt a kla­paszkodókarók nyúlványainak fura­tain a kerék kerületével párhuptmo­sait, esetleg ahhoz képest iengely­- irányban, vannak átdugva. • -—^ — i (1 TMj*l»p mailiklMt) !.' —t.M ntmtmiAmmt* «tw•*»>' «uww

Next

/
Thumbnails
Contents