72332. lajstromszámú szabadalom • A köteget önműködően leejtő motolla súrlódó kapcsolás hajtással és fékezéssel

Megjelent 1918. evi julius nó 19-éii. MAGY. KIR. SZABADALMI jEBff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72382. szám XVI/d. OSZTÁLY. A drótköteget önműködően leejtő motolla súrlódó kapesolós hajtással és fékezéssel. KALKER MASCHINENFABRIK A.-G. CÉG KÖLN-KALKBAN. A. bejelentés napja 1917 január hó 17-ike. A jelen találmány olyan, drótköteget önműködően leejtő motollára vonatko­zik, melynél egy függélyes tengelyről súrlódó kapcsolóval hajtott, szabadon le­csüngő motollakosarat a motolladobbal és az ennek, illetve a drótkötegnek tartá­sára való visszahúzható tartókárokkal együtt egy emelők és rudazatok segélyé­vel függélyesen föl- és lemozgatott súr­lódó kapesolós fék megállítja, a tengely­ről lekapcsolja (leemeli), a tartókarok teljes \ isszahúzása, illetve a drótköteg le­ejtése céljából tovább emeli, majd a drót­köteg leejtése uíán újabb munkavégzés céljából ismét lesűlyeszti és a függélyes tengelyre ismét rákapcsolja. Ilyen fajtájú drótmotollák ismeretesek már. fTgyszintén ismeretes már a fék be­iktatása és a motolla nyugalmi helyzeté­ben a drótköteg leejtése pontos egymás­utánjának önműködően való létesítése is; és pedig elektromosan hajtott és a löket végein önműködően kikapcsolódó^ forgattyús szerkezetet használtak erre a célra. Ez a berendezés azonban nem dol­gozik teljesen önműködően, ellenkezőleg: a rviinikafolyamat egyik lényeges része, nevezetesen: a fék kiiktatásának és egy­idejűleg a hajtó súrlódó kapcsoló újbóli beiktatásának időpontja teljesen a mun­kás tetszésére van bízva. A gép kezelése tehát különö:: gyakorlatot és gondosságot igényel. Fokozódik ez a nehézség, ha több motollát kell kiszolgálni és a sze­mélyzetben megtakarítást akarunk esz­közölni. Mig tehát ott minden egyes mo­toliahoz külön munkásra van szükség, addig a jelen találmánynak megfelelő betvüdezés használatával egy munkás egy állóhelyi ől több motollát is könnyen kiszolgálhat, mert csak egyetlen durva fogásra van szükség, hogy a berendezés működésbe jöjjön, mire minden további mi-\r elet teljesen önműködően megy végbe. Hibás fogások és ezek következ­ménye a gyártmány minőségére itt tehát ki vannak zárva. A találmány lényegileg abból áll, hogy a hajtó súrlódókapcsoló kiiktatásának, ezzel egyidejűleg a fék beiktatásának és a drótköteget tartó karoknak a motolla­kosárba való behúzásának pontos egy­másutánján kívül, a fék újból való ki­iktatásának és ezzel egyidejűleg a hajtó súrlódó kapcsoló újból való beiktatásá­nak időpentja is pontosan rögzítve van egy bütykös tárcsa segélyével. A mellékelt rajzon: az

Next

/
Thumbnails
Contents