72332. lajstromszámú szabadalom • A köteget önműködően leejtő motolla súrlódó kapcsolás hajtással és fékezéssel

1. ábra a gép függélyes metszete, y 2. ábra elülnézete és a 3. ábra egy részlete nagyobb, léptékbei!. A vízszintes (a) főhajtótengelyről a függélyes (b) motollatengely és az erre ékelt (c) súrlódó kúp kapja hajtását! Utóbbi súrlódással az egész (d) motolla­kosarat az (e) rnotolladobbal és az (f) drőlkötegiartó karokicai egy.ütt magával viszi. Az (e) motolladobhoz a kötege­lendő drótot ismert módon, egy annak belsejébe torkoló cső vezeti, úgy hogy a drót a (d, e) kosár és a dob forgásakor az (e) dob belső,falára föltekercselődik, A kész (g) dróíköteg az 1. ábrán szintén föl van tüntetve. Mihelyt a drót a kosár­ban teljesen föltekercselődött, a drótkö­teg leejtésére való kormányszerkezetet működésbe hozzuk. E célra mindenek­elöli annyira megemeljük a (b) tenge­lyen lazán elforgatható és eltolható (h) fékező súrlódó kúpot, hogy ez a forgó (d) kosár (i) ellensúrlódó kúpjával kap­csolatba jőijön és ezt kissé megemelje. Ezáltal a (d) kosár és a (c) hajtósúrlódó kúp kapcsolata megszűnik. Egyidejűleg a megemelkedő (1) csuklórudak hatása alatt az (f) kötegtartó karok külső vége kissé lesűlyed és az (e) motolladobot (k) fékező súrlódó kúpjával az állvány (z) ellensúrlódó kúpjára sűlyedni engedi. Tehát kettős fékezés lép föl, nevezetesen (h. i)-nél és (k, z)-nél. Mihelyt most az (e) motolladob teljesen nyugalomba jött, a (h) kúpot tovább emeljük, tehát a (d) kosarat is az (1) csuklórudakkal az (f) kötegtartó karoknak a (d) kosárba való behúzása céljából. Ekkor teljesen lesű­lyednek az (f) karok és a (g) drótköteg akadálytalanul lecsúszhatik. Ha ez meg­történt, lesűlyesztjük a (h) kúpot és vele a (d) kosarat, mire ez a (c) hajtókúppal isméi kapcsolatba jön és a motolla újból forgásnak indul. Ez a motolla maga eddig leírt alkat­részeivel együtt ismeretes. A találmány szerint már most a (h) kúp emelése és sülyesztése nem kézzel, hanem önműködően történik. E célból a (h) kúp agyába egy (m) egykarú emelő 1 ip zodik, mely két (ii) vonórúddal van ös / 1 ótve. Utóbbiak az (a) hajtótengely folott és attól oldalt két (o) egykarú emelőhöz vezetnek, melyek közt egy (p) csiga van forgathatóan ágyazva. Utóbbit az (o) emelőkkel és az (n) rudakkal együtt egy (q) excentertárcsa emelheti és sülyesztheti. A (q) tárcsa a 3. ábrán külön is ki van rajzolva és (0) pontjától (1) pont­jáig a (h) kúp föntemlített első megeme­lését végzi, mig (1) és (2) pontja közt a (h) kúp nyugalomban van (kissé meg­emelt helyzetében), hogy a (2) és (3) pontja közt annak folytatólagos nagyobb mértékű, a drótköteg leejtésére való meg­emelését, (3) és (0) pontja közt pedig eredeti helyzetébe való visszasülyesztését végezze. A (q) excentertárcsa idejekorán való be- és kiiktatására egy a 2. ábrán föltün­tetett (r, t) pillanatkapcsoló szolgál. Az (r) kapcsolóiéi az (s) kormánytengelyre van ékelve és ezzel együtt körülbelül nyolc fordulatot tesz percenkint. A (t) másik kapcsolófél egy üreges tengely egy része, mely az (s) tengelyre van lazán föliliesztve és a (q) tárcsát is hordja. E kapcsolofél eltolható az (s) tengelyen és egy (u) rúgó hatása alatt áll, mely azt az (r) kapcsolófélhez igyekszik szorítani. Az önműködő kapcsolódást azonban egy (w) csigával fölszerelt (v) szög, mely a (t) kapcsolófélnek egy (y) gyűrűkarímá­jára támaszkodik, rendszerint meggá­tolja. Ha be kell iktatni a kormányművet, a (v) szög lefelé húzásával a (t) kapcsoló­felet fölszabadítjuk, mire az (u) rugó a kapcsolót beiktatja. Mihelyt ez a (g) tár­csával együtt egy fordulatot végzett, a (\v) csiga egy az (y) gyürűkarimán kiké­pezett ívdarabra fut föl és a kapcsoló ismét önműködően kikapcsolódik. Az (s) tengely fogaskerékáttevés útján az (a) főhajtótengelyről kapja mozgását. SZABADALMI WÉNY. A d'-ótkö'eget önműködően leejtő mo­t"Ua súrlódó kapcsolós hajtással és jékez.'ssel, a súrlódó kapcsoló által

Next

/
Thumbnails
Contents