72330. lajstromszámú szabadalom • Telefonfülke hangot át nem bocsátó szellőzőberendezéssel

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LETRAS 72330. szám. VII/j. OSZTÁ LY­' Telefonfülke hangot át nem bocsátó szellőző berendezéssel. LINGEL KÁROLY ÉS FIAI ELSÓ MAGYAR FAÁRÜ- ÉS BÚTORGYÁR CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 január hó S-ike. • Jelen találmány tárgya telefonfülke szellőző berendezéssel., mely a szellőzés számára kellő bőségü nyílások alkalma­zása mellett a hangot annyira tompítja, hogy a rendes hangterjedehnű beszéd zárt fülkeajtó, mellett egyáltalán nem vagy osak oly gyöngén hallható, hogy tel­jesen érthetetlenné válik. Ezt a célt a találmány értelmében azál­tal érjük el, hogy a szellőző levegő ttjá­ban oly egymással közlekedő tereket ké­pezünk ki, melyek a hang terjedése irá­nyában szükülnek, úgy hogy ezen terek a hangot gyöngítik, amennyiben fordítóit hangtölcsérekként működnek A csatolt rajzon a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra egy telefonfülke függélyes met­szete és pedig akként, hogy az ábra fölső része középmetszetet mutat, mig á törés­vonal alatti része a szellőző berendezésen át vezetett metszet. A 2. ábra az 1. ábra II—II és a 3. ábra az 1. ábra III—III vonala szerinti kereszt­metszete. A telefonfülke célszerűen kettősfalú szekrény alakjában van kiképezve, mely kettős falaik közti hézag ismert módon oly nem rugalmas anyaggal van kitöltve, mely a hangot visszatartja. A szellőző berendezés a kettős falak hézagában van elrendezve és pedig két helyen, az egyik alul a friss levegő bebo­csátására (1. ábra) és a másik fölül az el­használt, tehát melegebb levegő kibocsá­tására (3. ábra). A kettős fal külső és belső fala közti hézag a szellőzőterendezés céljára egy (a) harántléccel van elhatárolva, mely egyúttal a hangszigetelő töltőanyagnak a szellőzőberendezésbe való bejutását is meggátolja. Az (a) harántléc és a fülke keittös fala között elhatárolt tér már most (b, c) betétléceik által több 1, 2, 3 ... részre van osztva. A (c) betétlécek az (a) ha­rántléchez csatlakoznak, mig ellenben a - (b) betétlécek a fülkének az (a) haránt­léccel szemben fekvő (d) fenekéhez (1. ábra), illetve (e) oldalfalához (3. ábra) csatlakoznak. A friss levegő bebocsátá­sára már most az 1. ábrán a (4) térben a fülke külső falában egy (f) nyílás és az (1) térben a fülke belső falán egv (g) nyílás van kivágva. Az (f) nyíláson be­áramló levegő a (4) térbe jut és innen

Next

/
Thumbnails
Contents