72329. lajstromszámú szabadalom • Fékgyorsító

Megjelent 1918. évi julius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 72B29. szám. V/b. OSZTÁLY. Fékgyorsíló. KNORR-BREMSE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERL1N-LICHTEN­BERGBEN, MINT HILDEBRAND W1LHELM IGAZGATÓ BERLIN­- LICHTERFELDEI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1916 december hó 13-ika. Elsőbbsége 1915 december hó 17-ike. Az eddigelé ismeretes fékgyorsítóknál, melyek által a fékezés megindításánál vezetéklevegő vezettetik át egy átvivő kamrába, az átvivő kamra légmentesítte­tik, mihelyt a vezérlőszelep, illetve a fék­gyorsító a lazítási állásiba, illetve a nyu­galmi helyzetbe visszatér. A kamra azután mindig újból megtelik levegővel, mihelyt a vezérlőszelep ismét fékezési helyzetbe kerül, tehát akkor is, ha a fék előzőleg nem lazíttatott teljesen. Ezáltal egyréí/t tetemesen több levegő használ­tatik el, másrészről pedig a fékezési foko­zatok, a nagyobb vezetéknyomás-esésnek megfelelően, túl nagyok lesznek. Ez főleg oly fékeknél válik kellemetlenül érezhe­tővé, melyeknél a fék az ismert segéd­eszközök valamelyikével részlegesen la­zítható. mivel a fékező hatás minden nö­velésénél, melyet a fék részleges lazítása élŐ7ött meg, az átvivőkamrák újból való hatása túl pagy lesz. Ezt a hátrányt a jelen találmány sze­rint azí.ltal küszöböljük ki, hogy a veze­téknek az átvivőkamrával való összeköt­tetését íckhengernyomás által befolyásolt szelep vezérli, mely csak akkor nyílik isirét, ha a fékhenger hatása megszűnt, tehá: csak a fék tökéletes lazítása után. A iü diókéit rajz egykamrás fék példa­képem foganatosítási alakját vázlatosan mutaija. Az 1. ábra a fék helyzetét lazított, a 2. ábra pedig meghúzott helyzetben szemlélteti. \ végigmenő (L) fékvezetékből az abba bebocsátott nyomólevegő az (11) elágazó vezetéken át az (S) vezérlőszelep (I) kamrájába áramlik és az (a) vezérlődu­gatlyút a (b) tolattyúval jobboldali vég­állásába íólja. A nyomólevegő azután az ismert módon elrendezett hornyon át a (II) kamrába és a vele közlekedő (H) segédlégtartályba áramlik. Az (S) ve­zérlőszeleppel a (B) fékhenger a (g) ve­zeték útján van összekötve, ahol is a (g) vezeték az 1. ábrában föltüntetett hely­zetben a (b) tolattyú ürege útján a külső levegőhöz vezető (f) vezetékkel közleke­dik. Azonos módon közlekedik a (G) el­zárószerkezet (V) kamrája a hozzá csat­lakozó (K) átvivőkamrával együtt az (e) vezeték és a (b) tolattyú ürege útján az (f) vezetékkel. A (D) elzárószerkezet tar-

Next

/
Thumbnails
Contents